TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1979.1.31 
Nr.9

Lietuvos TSR Prokurorui

PAREIŠKIMAS

1978 m. gruodžio 13 d. į TTG Katalikų Komitetą kreipėsi raštu kun. Virgilijus Jaugelis, prašydamas padėti susigrąžinti religinio turinio lietuvio prof. dr. Antano Maceinos knygą „Krikščionis pasaulyje".

1976 m. vasarą Raseinių autobusų stotyje valdžios pareigūnai norėjo patikrinti kun. Virgilijaus Jaugelio portfelį. Pareikalavus prokuroro sankcijos, jis buvo nugabentas į Raseinių MVR skyrių ir čia prievarta iškratytas ir atimta aukščiau minėta knyga. Nors savininkas protestavo žodžiu ir raštu prieš šią savivalę, reikalaudamas grąžinti jam priklausančią knygą, tačiau iki šio laiko knygos dar neatgavo.


Žinant, kad Lietuvos TSR po Antrojo pasaulinio karo nebuvo išleis -ta nė viena religinio turinio knyga tikintiesiems, išskyrus Naująjį Testamentą, po keletą egzempliorių parapijai, ir Vatikano II susirinkimo nutarimus, po vieną egzempliorių kunigams, visiškai suprantama religinės knygos vertė Lietuvoje ir savininko pastangos ją atgauti.

Tenka tik stebėtis, kad ši knyga iki šiol nesugrąžinta.
Tuo būdu nusikalsta LTSR Konstitucijos 50 str., garantuojančiam sąžinės laisvę, ir 32 str., užtikrinančiam visų piliečių lygybę prieš įstatymus. Pasirodo, kad praktiškai yra kitaip: ateistai leidžia knygas ir brošiūras dideliais tiražais, o iš tikinčiųjų atimama paskutinė religinė knyga, išleista išeivijoje.

Nusikalstama ir Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai, kurią pasirašė ir TSRS. Deklaracija skelbia: „Kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų ir jų išreiškimo laisvę, ši laisvė leidžia laisvai [...] gauti ir skleisti informacijas ir idėjas bet kokiomis priemonėmis ir nepriklausomai nuo valstybės sienų" (19 str.).

Nusikalstama ir Helsinkio Baigiamajam Aktui, kuris tvirtina: „Dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę..." (7 skyrius).

Prašome gerb. LTSR Prokurorą atstatyti tarybinių ir tarptautinių įstatymų pažeidimus ir grąžinti kun. Virgilijui Jaugeliui prof. Antano Maceinos knygą „Krikščionis pasaulyje".

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis   

Adresas:

234290 Vilkaviškio raj. 
Kybartai, Darvino g.12 
Kun. Sigitas Tamkevičius