Žemaitkiemis (Ukmergės raj.)
1976.VI.6 Žemaitkiemio parapijos bažnyčioje vyko kun. Vytauto Kapočiaus primicijos. Iškilmėse dalyvavo Žemaitkiemio 8-metės mokyklos moksleiviai. Aštuntokė Roma Šlaitaitė procesijoje nešė altorėlį. Praėjus vienai savaitei, mokykloje mergaitę tardė mokytoja Ana Ulozie-nė ir mokyklos direktorius Stasys Misiūnas. Mokytojai klausinėjo Romutę, kas jai liepė eiti į procesija, kas davė rūbus ir apie kitas smulkmenas. Mokinė atsakiusi, kad ji pati einanti į bažnyčią ir į procesiją.

Buvo sušauktas 8 klasės mokinių susirinkimas ir sprendė klausimą, kaip .nubausti „nusikaltėlę". Klasės draugai siūlė Romai parašyti papeikimą, o komjaunuolė Danguolė Šniraitė užprotestavo: „To per maža! Siūlau griežtą papeikimą". Romai Šlaitaitei buvo sumažintas elgesys iki patenkinamo, o į charakteristiką įrašyta: „Roma anksčiau buvo tėvų vedama į bažnyčią, o dabar kaip mokinė yra neprincipinga".

Mokyklos direktorius Misiūnas veda aršią ateistinę kovą. Gavėnios metu visiems mokiniams, nuo I iki VIII klasės, skaitomos ateistinės paskaitos.

Savaitę prieš Kalėdas Žemaitkiemio aštuonmetėje mokykloje pasirodė skelbimas, kad 1976.XII.25 9 vai. (tuo metu Žemaitkiemio bažnyčioje vyksta Bernelių Mišios) bus demonstruojamas kino filmas „Juodoji procesija". Visų mokinių dalyvavimas būtinas, o kas neatvyksiąs, grasinama sumažinti elgesio pažymį. Minėto filmo metu komentarus teikė pats direktorius, kritikuodamas ir pajuokdamas Bažnyčią, kunigus bei tikinčiuosius, taip pat buvo bauginami tikintieji vaikai.


Kad Kalėdų dieną mokiniai nedalyvautų šv. Mišiose, mokyklos direktorius Misiūnas suorganizavo ekskursiją į Kauną.

Nuo mokyklos direktoriaus Misiūno neatsilieka ir jo žmona Alfa Misiūnienė, dirbanti Žemaitkiemio med. punkte felčere. Be jokių iškvietimų ji lankosi pas tikinčių mokinių tėvus, išjuokdama jų įsitikinimus ir įvairiai juos baugindama.

* * *

Šiauliai

Šiaulių Vl-sios vidurinės mokyklos VIIIa klasės mokinys Jurevičius Jonas, 1976 m. Kalėdų pirmą dieną po pirmos pamokos savavališkai pasitraukė iš mokyklos ir nuėjo į bažnyčią. Tą pačią dieną klasės vadovė pasiuntė Jurevičiaus tėvams tokį pranešimą: —Gerb. Jurevičiams,

Jūsų sūnus Jonas šiandien, t.y. gruodžio 25 d., savavališkai išėjo iš trijų pamokų (po pirmos pamokos). Tėveliai, prašau parašyti, kur Jūsų sūnus buvo.

B. Šilanskienė—klasės vadovas.

Mokinio tėvai atsakė taip:


Gerb. Auklėtoja, 
Jūs prašote paaiškinti, kodėl mano sūnus, Jūsų klasės mokinys, š.m. gruodžio 25 d. išėjo iš mokyklos po pirmos pamokos. Gruodžio 25-ji yra viso pasaulio krikščionių katalikų religinė šventė. Mūsų šeima yra tikinti, tikintis yra ir mano sūnus ir jis, pasinaudodamas Konstitucijos suteikiama religijos laisve, tą dieną, t.y. gruodžio 25, iš pamokų išėjo ir buvo bažnyčioje, nes ta diena katalikams yra privaloma šventė.

Tėvo parašas: Mečislovas Jurevičius
1976.XII.27.


1976.XII.29 mokyt. Šilanskienė liepė mokiniui Jurevičiui pasilikti po pamokų. Prasidėjo „auklėjimas". Mokinys drąsiai gynė tikėjimą ir savo teises.


* * *

Šiauliai

1976.XII.27. V-tos vid. mokyklos IIc klasės mokyt. Jasiutė-Braziulienė klasėje išdalino anketas su įvairiais klausimais: Ar tiki? Ar eini į bažnyčią? Ar moki poterius? ir 1.1. Mokytoja reikalavo, kad vaikai rašytų tiesą, nes ji viską apie juos žinanti. Vaikams užpildžius anketas, mokytoja jas peržiūrėjo ir, radusi tikinčiųjų vaikų atsakymus, vertė juos kalbėti „Sveika Marija", tuo pat metu visaip išjuokdama tikinčiuosius. Išgąsdinti vaikai mokytojos įsakymo nevykdė.


* * *

Šiauliai

Šiaulių Il-sios vid. mokyklos internato IVa klasės mokinys Stasys Semaška yra vienintelis klasėje, kuriam pavyko iki šiol išlikti prievarta neįrašytam į pionierių organizaciją.

1976 m. gruodžio pradžioje klasės auklėtoja mokyt. Dvarionienė įsakė mokiniui S. Semaškai nusipirkti pionierių kaklaraištį. Po kelių dienų mokyt. Dvarionienė paliepė Stasiui užsirišti kaklaraištį ir dalyvauti pionierių sueigoje. Mokinys kaklaraiščio nepirko ir dalyvauti pionierių sueigoje atsisakė. Įtūžus mokytoja taip sugnaibė Semaškai ranką, kad vaiko ranka net tris savaites buvo mėlyna.

Nors ir teko pakentėti skausmo, bet Stasys džiūgavo, kad ir šį kartą jam pasisekė išsisukti iš mokytojų pinklių.


* * *

Simnas (Alytaus raj.)

1976.XII.10 Simno bažnyčioje vyko rekolekcijos. Vakare į rekolekcijas atėjo mokiniai. Arvydas Petniūnas, dirbantis Alytuje milicininku, pastebėjo iš bažnyčios begrįžtančius mokinius. Bambininkų kryžkelėje milicininkas pasiūlė būreliui mokinių ir suaugusiems palaukti atvažiuojant mašinos, kuri juos parveš į namus. Atvažiavo mašina, kurią vairavo milicininko tėvas Algis Petniūnas, dirbantis Verebiejų apylinkės pirmininku. Tikintieji, nejausdami klastos, susėdo į mašiną, pirmininkas griežtai paklausė mokinius, iš kur jie grįžtą. Vaikai pasisakė buvę bažnyčioje. Algis Petniūnas grasino nuvežiąs vaikus pas mokyklos direktorę. Privažiavęs gyvenvietę, pirmininkas suaugusius žmones išsodino iš mašinos, o moksleivius nuvežė į mokyklą. Mokyklos direktorė Stakvilevičienė ir pirmininkas pradėjo tardyti išgąsdintus vaikus. Vaikai nesigynę buvę bažnyčioje. Pirmininkas klausinėjo, ką jie veikė bažnyčioje, iš ko meldėsi, reikalavo parodyti maldaknyges. Visi septyni mokiniai parodė savo maldaknyges. Direktorė Stakvilevičienė vertė prisipažinti mok. Liną Šmitaitę, ar ji dalyvavusi procesijoje. Mergaitė labai išsigandusi tylėjo. Pirmininkas baugino vaikus, kad dabar nukentės jų tėvai, o direktorė visaip įžeidinėjo mokinius. Pagaliau įbaugintus ir išgąsdintus vaikus paleido namo.


* * *

Palanga

1976 mokslo metų pradžioje Palangos vid. mokyklos II klasės auklėtoja Juknaitienė paklausė mokinių, kurie iš jų tiki Dievą, lanko bažnyčią, meldžiasi; kas juos moko poterių, vedasi į bažnyčią? Visa klasė prisipažino, kad tiki Dievą, lanko bažnyčią kartu su tėveliais, meldžiasi. Dauguma pasisakė buvę pirmos šv. Komunijos. Pats mažiausias klasėje mokinukas prisipažino: „Aš dar išpažinties neinu, bet mamytė jau nupirko katekizmą ir tuojau pradėsiu mokytis". Mokytoja Juknaitienė išsigando. Susikvietusi tėvus į susirinkimą, kalbėjo: „Aš galvojau, kad jūsų vaikai neturi jokio supratimo apie Dievą ir bažnyčią, o pasirodo, kad jie visi tiki, net išpažinties eina. Aš padarysiu viską, kad jūsų vaikai išaugtų ateistais".— „Mėginkite,—bet vargu ar pasiseks",—pasigirdo iš salės replika.

Krakės

1976.XI.13 Krakių vid. mokyklos direktorė ir mokytoja Kučinskienė išsikvietė VIa klasės mokinio G. Stankevičiaus motiną ir barė ją, kam ji leidžianti sūnų patarnauti šv. Mišioms.

Tuo tarpu VIIIc kl. mok. Kulčinskas šių metų Did. Šeštadienį buvo sugautas daužant Krakių bažnyčios langus, šiuo atveju nei mokyklos direktorius, nei ateiste mokytoja Kučinskienė nesiėmė jokių priemonių, kad jų mokinys sutvarkytų išdaužytus bažnyčios langus.

Be to, Krakių vid. mokykloje yra net 7 mokiniai, esantys už chuliganizmą milicijos vaikų namų įskaitoje; tarp jų yra trys mergaitės.

Būtų gera, kad vid. mokyklos vadovybė daugiau kovotų su tikruoju blogiu, o ne persekiotų tikinčius mokinius.


* * *

Mišučiai (Šilalės raj.)

Mišučių 8-tėje mokykloje vaikai prievarta įrašomi į pionierius. Nesutinkantiems įsirašyti neskiriamos pašalpos, nors jiems labai jos reikalingos.

Direktorė Vanda Račkauskienė ir mokyt. Bronė Urbonienė prieš revoliucijos šventes skirstė mokiniams, įsirašiusiems į pionierius, dovanas: treningus, batus, paltus ir t.t. Tą mokyklą lanko trys našlaičiai iš Ramonaičių šeimos. Jie taip pat buvo prievarta verčiami įstoti į pionierius. Vaikai nesutiko. Mokyt. Urbonienė parodė našlaičiams dovanas ir pasakė: „Dar apsigalvokite per naktį. Jei rašysitės į pionierius—bus dovanos ir gausite pietus, o jei ne—nieko neskirsime, nes mes duodame tik tarybiniams piliečiams". Bet vaikai buvo nepaperkami. Jie sutiko geriau eiti apiplyšę ir alkani, bet būti ištikimais savo šventiems įsitikinimams.

Rytą, atėjusius į mokyklą našlaičius, pasitiko mokyt. Urbonienė su dovanomis ir su anketa rankose. Mokytoja, išgirdusi tą patį atsakymą, sviedė guminius batus į kampą ir piktai sušuko: „Pasiimk, neišmanėle!" Užkandžių vaikams neskyrė, nors jiems iš namų į mokyklą reikia eiti 4 kilometrus, o paskyrė pionieriams, gyvenantiems prie pat mokyklos.


* * *

Renavas (Mažeikių raj.)

1977 m. sausio 13 d. Renave buvo laidojamas Juozas Jonušas. Laidotuvėse dalyvavo apie 20 mokinių su vainikais ir gėlėmis. Sudėjus vainikus ir gėles prie karsto, mokiniai iš bažnyčios buvo išvesti juos atlydėjusios mokytojos. Oras buvo šaltas, ir mokiniai turėjo stypsoti lauke ir tik pro durų plyšelį sekti bažnyčioje vykstančias pamaldas.

Panaši padėtis yra visoje Lietuvoje. Laidotuvių metu mokiniams draudžiama dalyvauti pamaldose.


* * *

Mažeikiai

1975 m. iš mokytojų pareigų buvo atleisti mokytojai Skipariai dėl to, kad jų sūnus įstojo į Kunigų seminariją, šiais metais atleista iš vaikų darželio auklėtojos pareigų ir jų duktė Audronė Skiparytė. Koks baisus sūnaus „nusikaltimas", kad dėl jo baudžiami ir tėvai ir sesuo!


* * *

Panevėžys

Į tokias ir panašias anketas moksleiviai verčiami atsakyti kas metai.

Panevėžio Medicinos seserų mokyklos N. mokinės atsakymai į anketos klausimus.

1. Jūsų amžius? — Man 20 metų.
2. Kokia literatūra Jus labiausiai domina?—Tokia, kurioje nėra melo.
3. Kokią perskaitėte ateistinę literatūrą?—Ateistinės literatūros neskaitau.
4. Kokius žiūrėjote ateistinius filmus?—Jokių.
5. Ar tikite Dievą?—Tikiu.
6. Ar abejojate Jo buvimu?—Neabejoju.
7. Jeigu tikite, tai kodėl?—Kaip galiu netikėti Dievą, jei visa gamta, visas pasaulis rodo Jj esant?
8. Ar tiki Jūsų tėvai?—Taip.
9. Ar švenčiate religines šventes ir kokias?—švenčiu visas.
10. Ar pritariate vedamam ateistiniam darbui prieš religiją mūsų šalyje?—Nepritariu.
11. Ar Jūsų manymu religija yra amžina, ar ateis laikas, kada ji išnyks?—Amžina.
12. Jūsų pasiūlymai ir pastabos.—Mano manymu nereikalinga ir beprasmiška pildyti tokias ir panašias anketas. Tai grubus kišimasis į žmogaus sąžinę, kai tuo tarpu Konstitucija skelbia sąžinės laisvę.


* * *