• Mes nevieni!
• Šventasis Tėvas dėkoja už sveikinimus
• Prikelkime Lietuvą!
• Kova prieš ATP nuostatus
• Kodėl išrinktas naujasis valdytojas?
• KGB kova prieš Katalikų Bažnyčios pogrindį
• Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komitetas
• Teismas Vilkaviškyje
• KGB ruošia kun. S. Tamkevičiui baudžiamąją bylą
• KGB prieš kun. J. Indriūną
• „LKB Kronikai"—7 metai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai

1979.III.4.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 37

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.