BALIUI

    Tu ąžuolas laukų tėvynės, 
    Tu aukuras neblėstančios kovos. 
    Tau okupantai laisvę vėl sumynė, 
    Tik negalės nulenkti Tau galvos.

        Jie negalės — visi tą žino:
        Žino žmona ir motina sena.
        Jie tūkstančius lig šiol jau nukankino,
        Jiems ir Tavęs kankinti negana.

    Tačiau Tu jiems vistiek nenusilenksi! 
    Tiktai pabals plaukai ir veidas papilkės . . . 
    Tu ir toliau į laisvės tolius žengsi 
    Ir gyvybe mokėsi, jei reikės!

                        Draugai


        NEPALŪŽKIT, ĄŽUOLĖLIAI!

    Nepalūžkit, ąžuolėliai, 
    Nepalūžkit!
    Nepabūkit Sibiro audrų! — 
    Ąžuolais išaukit 
    Ąžuolėliai, —
    Aš kreipiuos į jus kaip sūnus 
    Tėvynės Motinos vardu.

        Nepalinkit, ąžuolėliai, 
        Jūs tvirtieji,
        Nenulenkite viršūnių niekada, 
        Nors niokotų ąžuolyną vėjai, 
        Ar vienumoj, 
        Brangieji, šaltų 
        Kankinanti širdies audra!

    Neparkriskit, ąžuolėliai, 
    Neparkriskit,
    Neatbaigę šios šventos kovos!
    Vėliavą ir Kryžių,
    Skirtą jūsų daliai,
    Jūs padėkite ant aukuro
    Tėvynės-Motinos savos.

        Nepalūžkit, ąžuolėliai, 
        Nepalūžkit!
        Nepabūkit! Sibiras ne amžinai 
        Ąžuolais išaugę, ąžuolėliai. 
        Dirbt Tėvynei grįšite 
        Rinktiniais
        Dvasios milžinais . . .

            V. Aisčiunas 
        1964.IX.27