1968 - 1988  Kun.  S. Tamkevičiaus kalendorius

1968

01 30 vysk. Labukas Rugienio verčiamas uždraudžia sakyti pamokslus

02 11 vaikų katekizavimas bažnyčioje

03  12 Maskvoje pas RRT referentą Rumencevą

04 08 grąžina teisę sakyti pamokslus

04 23 ant kilimėlio pas RRT įgaliotinį Rugienį

05 11 skyrimas vikaru į Vilkaviškį

08 01 prie Molėtų avarija, bet lieku visiškai sveikas

08 02 pokalbis su kun. A. Pridotku

08 16 30 d. Rekolekcijos Tilžės parapijoje

09 15 užbaigiu rekolekcijas Bijutiškyje

08 07 Kun. V. Šlevo pareiškimas MT pirmininkui Kosyginui dėl Kunigų Seminarijos etc.

08 10 Kun. Alf. Priodotko pareiškimas dėl Seminarijos etc.

10 07 Kun. Šlevas ir kun. Pridotkas RRT įgaliotinio išbarti

11 10 Berdičeve pas kun. N. Jaurą

12 16 Kunigai Vilkaviškyje  tariasi dėl Kunigų seminarijos

12 27 – 30 renku parašus po pareiškimu dėl Seminarijos

12 31  63 Vilkaviškio vysk. kunigų pareiškimas

1969

01 02 -04 Lankome vyskupus ir valdytojus ir supažindiname su pareiškimu

01 08 Kun. P. Dumbliausko ir kun. J. Zdebskio pareiškimas Kosyginui dėl Seminarijos, Kr,51

01 20 TardymasVilniaus KGB dėl pareiškimo

02 03 RRT įgaliotinis nušalina iš kunigo pareigų

02 19  Įdarbintas gamykloje „Metalas“

02 20 dirbu drauge su čigonu

04 01 įsidarbinu Prienų melioracijoje

04 06 vysk. Vincento Velykinis laiškas

04 07atleistas iš „Metalo“ gamyklos

05 01Eucharistijos bičiulių atsiradimas

10 17 Keturių Panevėžio vysk. kunigų skundas Brežnevui

11 2056 Telšių vyskupijos kunigų skundas Kosyginui dėl Bažnyčios  diskriminavimo

12 16 skyrimas Simno vikaru

1970

01 20 pirmieji ministrantai  prie altoriaus

01 10 šeštadieniniai  susitikimai su jaunimu Kaune

05 08 Kučiūnų tikintieji prašo leidimo remontuoti bažnyčią

07 31 pirmieji mano įžadai Draugijoje

09 09 kun. A. Šeškevičius nuteisiamas už vaikų katekizaciją

09 15Mokytoja O. Brilienė už tikėjimą atleista iš darbo

11 15šefuoju Alytuje kalinamą kun. A. Šeškevičių

11 17 tariuosi su kun. J. Zdebskiu dėlpogrindžio spaudos

12 01susitikimai su mokiniais klebonijoje

1971

03 14  Ignalinos tikintieji prašo leidimo bažnyčios statybai

08 26 areštuojamas kun. J. Zdebskis už vaikų katekizaciją

09 09 kun. A. Šeškevičius išeina į laisvę

09 26 1190 Santaikos parapijiečių pareiškimas dėl kun. J. Zdebskio

11 11kun. J. Zdebskio teismas už vaikų katekizaciją

11 12 kun. Prospero Bubnio teismas Raseiniuose už vaikų katekizaciją

12 22 700 Kučiūnų tikinčiųjų prašo Brežnevą leidimo atstatyti bažnyčią

12 24 46Vilniaus kunigai gina Bažnyčią

12 29 134 Panevėžio kunigai gina vysk. J. Steponavičių

1972

01 13 ses. Kleopos Bičiušaitės teismas už vaikų katekizaciją

01 16 Kučiūnų žmonių vargai

02 07 17000 Memorandumas nuvežtas į Maskvą

02 12 Vilniaus prokuratūroje perspėjimas kun. S.Tamkevičius už pamokslus ir vaikų katekizaciją

02 17 vysk. V. Sladkevičius duoda Kronikai vardą

02 21 provincijolas kun.J. Danyla leidžia kun. S. Tamkevičiui redaguoti Kroniką

03 19 3023 Klaipėdos tikintieji prašo sugrąžinti bažnyčią

03 19 LKB Kronika Nr. 1 (1972 03 19)

04 08 vysk. J. Steponavičius reikalauja sugrąžinti jį į Vilniaus ordinaro pareigas

04 11 Įgaliotinis Rugienis išprievartavo ordinarus pasmerkti Memorandumą

04 20 Kun. V. Šauklio nubaudimas už vaikų religinį ugdymą.

04 29 Aukšto lygio įspėjimas kun. S. Tamkevičiui  Alytuje

04 30 kunigai bažnyčiose skaito vysk. Labuko raštą, smerkiantį Memorandumą

05 14 Kaune susidegina Romas Kalanta

05 30 Kronika, Nr.2

06 23 Krata pas J. Stanelytę. Paimtas Kronika, Nr.1

07 01 1100 tikinčiųjų kreipėsi į TSKP CK dėl Bažnyčios laisvės

07 05 KGB pradėjo bylą nr.345 prieš Kroniką

07 25 iš lagerio paleistaskun. J. Zdebskis

08 20 Kronika, Nr.3

08 25 kun. J. Zdebskis grįžta iš Pravieniškių lagerio

09 08 Kliudymas Šiluvos maldininkams

10 15 Kronika, Nr. 4

11 10 į laisvę sugrįžo kun. P. Bubnys

12 20 Kronika, Nr. 5

1973

01 08terorizuojamas kun. J. Zdebskis

02 15 Kazimieras Tumėnas paskirtas RRT įgaliotiniu

02 18 Penkių lietuvių teismas už antitarybinę veiklą

03 13 16.498 tikintieji reikalauja katalikiškos spaudos

03 27  KGB akcija(tardymai ir kratos) prieš Lietuvos ir Latvijos kraštotyrininkus

05 20 Kronika Nr. 6

05 26 Ses. Elena Šuliauskaitė atleidžiama iš darbo

07 20 terorizuojami moksleiviai

08 18 Kronika Nr. 7

09 11 Šiluvos maldininkų terorizavimas

09 20 Apie 50  kratų dėl Kronikos

12 12Kronika, Nr. 8

1974

01 18  tardymai ir grasinimai

02 12  Kronika Nr. 9

02 18   Žukausko, Sakalausko, Rudaičio ir Povilionio teismas

03 01 .Kun. P. Račiūno atviraslaiškas

03 05 Paskelbtas Žukausko, Sakalausko  etc. teismo sprendimas

03 03 mirė kun. P. Rauda

03 20  Krata pas kun. S. Tamkevičių. VadovavoKGB  kapit. Pilelis

03 20.Kun. P. Račiūno atviras laiškas

04 04  Krata pas Kastytį Matulionį

04 07ses. Nijolė Sadūnaitė įsijungia į Kronikos darbą

04 09  suimtas Virgilijus Jaugelis. Kunigystės šventimai 6 seminaristams.

04 16kun. S. Tamkevičiaus tardymas Vilniuje KGB. Pilelis ir Rimkus

04 24  krata ir Juozo Gražio suėmimas

04 30 išėjo Kronikos 10– asis numeris

05 06 su ses. Nijolevežu Kroniką į Maskvą

07 30išėjo Kronikos 11– asis numeris

08 27ses. Nijolės Sadūnaitės areštas

09 01sužinau apie ses. Nijolės areštą. Į Maskvą važiuoju vienas

09 28  Už maldaknygių gaminimą nuteisti: B. Kulikauskas ir J. Ivanauskas

09 30išėjo  Kronika Nr. 12

10 05 vežu Kroniką į Maskvą. Paskutinis susitikimas su S. Kovaliovu

11 22 Kryžių kalne sunaikinti kryžiai

11 27krata Maskvoje pas Tverdochlebovą, kur posėdžiavo Sacharovas, Kovaliovas etc.  

12 27 Maskvojesuimtas S. Kovaliovas

12 02 – 12 24  P. Plumpos, V. Jaugelio, J. Gražio, P. Petronio teismas

12 28išėjo Kronika Nr. 13

1975

01 14 pasikėsinimas prieš kun. J. Zdebskį

01 31  išėjo Kronika. Nr. 14

02 10Pravieniškių lageryje sumuštas V. Jaugelis

02 13-14kun. S. Tamkevičiaus tardymas Vilniaus KGB. Kaltinimas Kronikos leidimu

03 11 -17 Juozo Gražioteismas

03 19Išėjo Kronikos 15numeris

04 28 Vilniaus kunigai gina suimtuosius

05 07 Virgilijus Jaugelis paleidžiamas iš lagerio

05 15išėjo Kronikos 16numeris

05 16pasirodė pirmasis numeris leidinio „Laisvės šauklys“

05 21mokyt. A. Kezytės atleidimas iš darbo

06 16 ses. N. Sadūnaitės teismas

07 04išėjo Kronikos 17 numeris

08 01 Priimtas Helsinkio aktas

08 06 Marijos statulos pastatymas Simno b. šventoriuje

08 14Krata ses. M. Vitkūnaitės automobilyje

08 20į „LKB Kronikos“ leidimą įsijungė ses. E. Šuliauskaitė

08 22 kardinolo Bengch viešnagė Lietuvoje

08 31 Eucharistijos bičiuliųžygis iš Tytuvėnų į Šiluvą

08 31išėjo Kronikos 18numeris

09 15 vysk. J. Steponavičiaus pareiškimas dėl tremties

09 25 Vilniaus kunigai gina vysk. J. Steponavičių

09 28 S. Tamkevičiausraštas KGB pirmininkui

09 30 I. Klimavičius kovoja už kryžių

10 06KGB tardo ses. N. Sadūnaitę lageryje

10 15išėjo Kronikos 19numeris

10 22E. Žukauskaitės nubaudimas už katekizaciją

10 23 skyrimas Kybartų ir Virbalio par. administratoriumi

10 25 išplėšta Liudvinavo bažnyčia; išniekintas Švč. Sakramentas

10 30 Kun. S. Tamkevičius iškeliamas į Kybartus

10 30Ses. Stasės Lukšaitės nužudymas

11 05 Mindaugo Tamonio žūtis

11 10 skyrimas Kybartų b. administr. Atleidž. iš Virbalio b. admin. pareigų

11 21 išėjo Aušrospirmasis numeris

12 08 išėjo Kronikos 20numeris

12 09 -12S. Kovaliovo teismas Vilniuje

12 26 kun. Garucko SJ pareiškimas apie religinę padėtį

1976

01 15  RRT įgaliotinis K. Tumėnas Telšiuose

01 20  išėjo Kronikos 21 numeris

02 16  išėjo Aušra, Nr. 2

03 03 terorizuojami mokiniai

03 10 kun. J. Zdebskiui atimta teisė vairuoti automobilį

04 18 išėjo Kronikos 22numeris

04 23 Vl. Lapienio raštas TSKP gen. Sekretoriui Brežnevui

04 25 Sasnavos tikinčių mokinių persekiuojimas

05 01 išėjo pogrindžio leidinys„Laisvės šauklys“

05 05 laiškas kardinolamsSamorė ir Slipij

05 05 Sulaikyta į Maskvą vykusiJ. Petkevičienė.

05 05 Neoficiali krata Kybartų remontuojamoje klebonijoje.

06 06 įvyko avarija. KGB liepė paimti iš manęs teises 3 mėnesiams

06 13 išėjo Kronikos 23numeris ir Aušros 3 numeris

06 23 kun. Z. Neciunsko (partizanų ryšininko) laidotuvės

07 08 tikintieji gina kun. J. Zdebskį

07 28 nauji kultų įstatymai varžantys laisvę

09 10 Klierikų verbavimas

10 01 išėjo Kronikos 24numeris

10 12 terorizuojami Kybartų mokiniai

10 19  Suimtas J. Matulionis ir Vl. Lapienis

10 20 krata pasO. Pranckūnaitę

10 20 išėjo Aušros 4 (44) numeris

10 28 kun.S. Tamkevičiui  atimta teisė vairuoti

12 02 Lietuvoje susikūrė Helsinkio grupė

12 10  terorizuojami Simno mokiniai

12 25 Išėjo Kronikos 25numeris

1977

01 02 SuimtaO. Pranckūnaitė

01 07 A. Grinkevičiaus apklausa. Tardė KGB papulkininkis Urbonas

01 15  važiuoju autobusu su KGB viršininku Vaišvila

01 29 pasirodė pogrindžio leidinys„Tiesos kelias“

01 29 į Černiachovskio psih.ligoninę patalpintasPetras Cidzikas

02 16 išėjo Aušros 5 (45) numeris

02 16kun.Pr. Račiūnas gina Bažnyčios teises

03 13S. Tamkevičiaus pareiškimas RRT įgaliotiniui

03 19išėjo Kronikos 26 numeris

03 22kun. J. Vaicekausko raštas

04 10 Helsinkio grupė gina tikinčiųjų reikalus

04 19 krata pas gydyt.P. Butkevičių

04 19 – 20 daug kratų Kaune dėlKronikos ir Aušros

04 26 kun. V. Starkus meta kunigystę

04 28išėjo Kronikos 27numeris

05 02  Kryžių kalnas auga ir naikinamas

05 12  išėjo „Aušra“ Nr 6 (46)

05 16 išėjo pogrindžio leidinys„Rūpintojėlis“

05 22 devyni klierikai gauna kunigystės šventimus

06 29išėjo Kronikos 28numeris

06 30 Žaliosios par. tikintieji gina bažnyčią

07 24  Vl. Lapienio, J. Matulionio ir O. Pranckūnaitės teismas

07 28Kun. Per. Račiūno str. apie bažnytinį gyvenimą

07 17 Kunigų pareiškimaidėl Konstitucijos

08 07 neleista vykti įVištyčio par. atlaidus

08 09 kun. Svarinsko pareiškimas

08 23Lietuvoje lankosi Vokietijos vyskupai

08 23 suimtasV. Petkus; krata pas  A. Terlecką

08 26išėjo Kronika Nr. 29

08 28 nauji pogrindžio leidiniai

08 21 Eucharistijos bičiulių žygis į Šiluvą

08 23V. Petkaus areštas

08 31Į Kunigų seminariją leista priimti 20 jaunuolių

09 13 Panevėžio kunigų pareiškimas dėl Konstitucijos

09 30 Žaliosios katalikai reikalauja bažnyčios

10 07 Kun. K. Garucko SJ tardymas

10 10 Kova užkunigų seminariją

10 27 Tikinčių mokinių terorizavimas

11 01 išėjo Kronikos Nr.30

11 19  Lapkričio 19 d. Iš lagerio grįžo Povilas Petronis

12 11 Kaltinimai Kronikai

1978

02 02 išėjo Kronikos Nr.31

02 04 Kunigų raštasvysk. J. Labukui

03  02 Krata pas ses.M. Vitkūnaitę

03 07 Vladas Lapienis karceryje

03 15 krata pas ses.J. Buzaitę. Tardymas

03 26 išėjo Kronika Nr.32

03 27 sveikinimas Einamųjų įvykių Kronikai

04 14 nuteistasBalys Gajauskas

04 17 Kybartiečių pareiškimas dėl Konstitucijos

05  05diskriminuojamiKybartų moksleiviai

05 13 Rašo O. Pranckūnaitė iš lagerio

05 31išleista Kronika Nr.33

06 01  avarija prie Valkininkų

06 28 B. Gajausko vestuvės lageryje

07 10 Viktoro Petkaus teismas

07 16 1064 tikintieji ginakun. Svarinską

08 15 išleista Kronika, Nr.34

11 01 kun. V. Jaugelis aukojo pirmąsias Mišias Kybartų b.

11 05 Kybartų tikinčiųjų skundas dėl trukdymo atlikti procesiją

11 13įkurtasKatalikų komitetas

11 16 išleista Kronika, Nr.35

11 16 Nauji pogrindžio leidiniai:Perspektyvos etc.

11 16 KronikossveikinimasJonui Pauliui II

11 22 Spaudos konferencija Maskvoje apie TTGKK įkūrimą

12 01 teismas Vilkaviškyje dėl nuobaudos už procesiją

12 07 Bažnytinio gyvenimo kontrolė

12 08 30 m. Visuotinei Žmogaus teisių deklaracijai. Helsinkio gr. kreipimasis

12 25 Katalikų komiteto dokumentas Nr.5 prieš Religinių susivienijimų įstatymą

1979 m.

01 01 pasirodė pogrindžio leidinysAlma Mater

01 04 naujas Vilniaus ganytojaskun. A. Gutauskas

01 05  Katalikų padėtis Lietuvoje. Apžvalga

01 06 Kybartuose išleistaKronika, Nr. 36

01 08 Kun. Br. Laurinavičius Helsinkio gr. narys

01 10 teismas Vilkaviškyje dėl baudos už Vėlinių procesiją

01 20  O. Pranckūnaitė laisvėje

01 25 TTGKK dokumentai Nr. 6,7, 8

01 31  S. Tamkevičiaus protestas dėl KGB veiklos prieš jį

02 06 Iškelta byla S. Tamkevičiui

02 19 apklausa dėl avarijosVarėnoje

03 04 Kybartuose išleista Kronika Nr.37

03 04 Krikščioniškas komitetas Maskvoje ginakun. S. Tamkevičių

03 08    520 Lietuvos kunigųgina Bažnyčią

03 19    Kronikai 7 metai

04 06  Mirė kun.Karolis Garuckas SJ

04 18 Balandžio 18 d. TTGKK dokumentas Nr.12 dėl vaiko teisių pažeidimų į Unesco 

04 21 Kybartiečiai gina mokinius

04 24 Anilionis Kaune auklėja kunigus

05 01 Kronika, Nr. 38

05 01Nauji pogrindžio leidiniai , išėję iki gegužės 1 d.

05 28 naujas Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų ganytojas vysk. L. Povilionis

05 29 Reikalavimas L. Simučiui išvykti iš Lietuvos

06 02 PopiežiusJonas Paulius II Lenkijoje

07 01 Klaipėdos tikintieji prašo sugrąžinti bažnyčią

07 07Eucharistijos bičiuliai mini Ž. Kalvarijoje 10-ąsias metines.

07 07 Telšiečiai gina kun.J. Kaunecką

07 13Teismas Varėnoje dėl avarijos.

07 22 Kronika, Nr. 39

07 22Eucharistijos bičiulių eisena į Kryžių kalną

07 22 vysk. J. Steponavičius lankosi Kybartų bažnyčioje

08 23 Molotovo Ribentropo gėdingas paktas

08 26Jaunimo žygis iš Tytuvėnų į Šiluvą

08 29Kun. S. Tamkevičiaus perspėjimas LTSR Prokuratūroje

09 03Kun. A. Svarinsko perspėjimas Prokuratūroje

09 05 „Tiesa“ rašo apie įspėjimą K. Komiteto  nariams – A. S. ir S. T

09 08 Tikintieji gina kunigus – A.S ir S. T.

09 18Astrave A. Ramanauskaitės teismas už katekizaciją

10 04  Lazdijuose auklėjami kunigai

10 08 baimė sulaukti naujų, netinkamų vyskupų

10 11 Vengrijos kardinolas pas stačiatikių vyskupą Viktoriną

10 12 Vengrijos kardinolas Kaune

10 17 Mišutis auklėja kun. J. Kaunecką

10 18 Nauji pogrindžio leidiniai iki spalio 18 d.

10 19 Kronika, Nr. 40

10 30 1979 m. spalio 30 d. buvo suimtas A. Terleckas

11 24 krata pasdoc. V. Skuodį. Areštas.

11 25 kunigai gina suimtuosius

12 11 Gruodžio 11 d. suimtas Julius Sasnauskas

12 31  nauji pogrindžio leidiniai, išėję iki 1980 m. sausio 1 d.

 

1980 m.

01 01 1980 m. nežada nieko gero

01 01 Kronika, Nr. 41

01 09 V. Skuodžio areštas

01 29 suimtas Anastazas Janulis

01 30 suimtas Povilas Buzas

02 14 suimtas A. Statkevičius

02 17 kun. V. Jaugelio mirtis

02 18kratos pas Gražulius

02 20 mūsų kaliniai: P. Plumpa ir Vl. Lapienis

02 21 kun. V. Jaugelio laidotuvės Kybartuose

02 23 mokinėsR. Griškaitytės drąsa

02 28 AteistasBr. Jauniškis šviečia kybartiečius

02 28 J. Gimbutas vėl nuteistas

03 06-08 tardymai Šiauliuose

03 19 Kronika, Nr.42

03 24 Kun. P. Našlėno tardymas

03 31 A. Hofmano stojimas į Seminariją

04 17krata pas kun. S. Tamkevičių

04 17krata pas kun. A. Svarinską

04 17suimta Kybartuose G. Navickaitė

04 18 Prienuose tardomi broliaiGudaičiai

04 18 Bagotoje suimtaO. Vitkauskaitė

04 18 Krata pasB. Briliūtę

05 06 G. Striokaitės tardymas

05 07 kun. A. Gražulio tardymas

05 15 Bernadetos Mališkaitės tardymas

05 16 Kun. N. Norkūno tardymas

05 29 RRT ĮgaliotinisP. Anilionis moko kunigus

05 29 Kun. A. Deltuvos tardymas dėl Kronikos etc.

06 02 Ses. B. Mališkaitės tardymas

06 13 Kronika, Nr. 43

06 13 kvietimas tardymui į Maskvą. Nevyko

06 17 Ses, Aldonos Kezytės tardymas

06 23pakartotinas kvietimas tardymui į Maskvą.

06 23 Ses. G. Paliaukaitės tardymas

06 23 Ses. B. Briliūtės tardymas

06 26 Ses. O. Kavaliauskaitės tardymas

07 11 Ses. G. Stanelytės suėmimas

07 08 ses. N. Sadūnaitė išleista į laisvę

07 21 TTGKK dokumentas Nr. 34

07 24 P. Buzo artimųjų tardymas

07 30 Kronika, Nr.44

08 11 gydyt.A. Statkevičiaus teismas: patalpinti į psich. ligoninę

08 13 krata pas ses. I. Stumbrytę

08 14 Ses. R. Teresiūtės tardymas dėl J. Stanelytės

08 19suimtas L. Kazakevičius

08 20 Ses. O. Dranginytės tardymas

08 23Eucharistijos bičiulių žygis į Šiluvą

08 27Maskvoje nuteistas G. Jakuninas

08 29S. Tamkevičiaus tardymas dėl G. Stanelytės

08 29 Ses. G. Mačnskaitės tardymas

09 01 kybartietės Teresės Petrikienės tardymas

09 01 O. Kavaliauskaitės tardymas dėl J. Stanelytės

09 03 A. Ogorodnikovo teismas. „Obščina“

09 19 nuteisti: A. Terleckas ir J. Sasnauskas

10 02 apdegintas kun. J. Zdebskis

10 03 A. Tučkus pašalintas iš universiteto

10 09 Ses. J. Kuodytės tardymas dėl J. Stanelytės

10 10 nužudytaskun. A. Šapoka

10 14 krata pas ses. A. Urbonaitę. Kr.46.

 

10 20 praplėstasKatalikų komitetas

10 21 Tikintieji ginakun. J. Zdebskį. K45

 

10 14 mirė kun. Pr. Masilionis SJ

10 22 Kronika, Nr. 45

10 25 Vytauto DLK kunigaikščio minėjimas Trakuose, Kr.45

 

11 24 -26  P. Buzo ir A. Janulio teismai

11 24 – 25  O. Vitkauskaitės, G. Navickaitės,

 12 18 pogr. kunigo J. Matulionio primicijos

12 15 – 22V. Skuodžio, Pečeliūno ir Iešmanto teismas

12 16Ses. G. Stanelytės teismas

12 22Vyt. Skuodis priimtas į TTGKK

12 25 Kronika, Nr. 46

12 26Maskvoje nuteistas Aleksandras Lavutas 3 m.b.rėžim

12 30 leidinys „Blaivybėje jėga“

1981

01 19Reikalauju, kad KGB grąžintų paimtus daiktus

03 17Vilkaviškio KGB atsako, kad daiktų kol kas negrąžins

03 18 Nauji pogrindžio leidiniai. K47

 

03 19 Kronika, Nr. 47

03 25 suimtas V. Vaičiūnas ir M. Jurevičius

04 05 tikintieji gina vysk.J. Steponavičių, K49

05 13 pasikėsinimas įJono Pauliaus gyvybę

05 25 RRT referentas auklėja klierikusK48

06 25-26V. Vaičiūno ir M. Jurevičiaus teismas

06 29  Kronika, Nr.48

07 03 iš lagerio paleistasVladas Lapienis

07 24 Švč. Sakramento išniekinimas Viduklėje. Kr.49

 

07 30 į laisvę išėjoP. Buzas

08 08  nužudytas kun. Leonas Mažeika, K49

08 19 – 23 Kybartuose dežuravoKGB automobiliai,   K49

08 20 d. Molėtų miškuose milicija užpuolė jaunimą

08 20 KGB saugo, kad nenuvykčiau į Šiluvą. K49

08 23 sutrukdytas jaunimo žygis į Šiluvą. „Kiaulių maras“, K49

08 23vokiečių vyskupai Kauno katedroje

08 31  Rašo kalinysV. Vaičiūnas, K50

09 08Kronika Nr.49

09 08 Šiluvoje paskelbtas„kiaulių maras“

09 09 nuteistas sekmininkasEduardas Bulachas

09 29 Lageris Nr.35 , K50

10 17 iš lagerio paleista ses. O. Vitkauskaitė

10 21  auklėjami kybartiečiai, K50

11 15 Jaunimo užpuolimaspas Kelmelius Vilkaviškyje

11 21 terorizuojamas jaunimasVilkaviškyje, K50

 

11 24 nužudytaskun. Br. Laurinavičius

11 27 kun. Br. Laurinavičiaus laidotuvės

12 05 persekiojamas neįgalus kunigasPr. Šulskis, Kr.52

12 08  Kronika, Nr.50.  

12 10terorizuojamiKybartų mokiniai, Kr.52

12 12 studentas R. Grigas skundžia krėtėjus. Kr.52

12 15 kun. J. Danylos raštas, demaskuojantis ateisinį melą, Kr.52

12 23Šmeižiamas ir kaltinamas  vysk. J. Steponavičius, Kr. 52

1982

02 16 po pusės bausmės Iš lagerio paleistaGema Stanelytė

02 20 kun. Svarinsko nubaudimas už mokinius klebonijoje, Kr.53

02 24 Kun. J. Matulionis įspėtas raštu, kad neatliktų Kybartuose kunigo pareigų

02 25 tikinčiųjų protestai įvairiose parapijose : 18.341 parašų po protestu. Kr.51

02 27 Kybartuose pastebėti du KGB automobiliai. Kasdien buvo iki kovo 17d.

02 28Kun. J. Matulionio persekiojimas. Kr.52

03 12 Laiškas Kronikos redakcijai, Kr.51

03 17Kybartuose KGB tebedižuruoja

03 18 Religinis atgimimas 1965 – 1982 metai. Kr. 51

03 19 Kronika, Nr. 51

03 19 Kronikai – 10 metų, Kr.51

04 01 Klaipėdiečiai kovoja už bažnyčią, Kr.53

04 02 Roberto Grigo tardymas, Kr.53

04 02 nusiaubtas Panų kalnas, Kr.53

04 08įspėjimas kun. S. Tamkevičiui prokuratūroje dėl kun. J. Matulionio kunigystės

04 12 iš darbo atleistitikintys mokytojai, Kr.53

04 17 į laisvę išėjo ses. G. Navickaitė, Kr.53

04 18 Kunigystės 20 m. sukaktis Kybartuose

04 22 Kronika, Nr. 52

04 23  Kun. B. Urbonas nubaustas už ministrantus, K 54

04 29 išėjo 1982 m. kalendorius – žinynas, K 53

05 06 krata pasM. Subačiūtę, K 53

05 06 krata paskun. K. Žilį, K 53

05 10 Kun. J. Matulionio kryžiaus keliai,K 53

05 10 RRT referentoJuozėno paskaita,K 55

05 11 Lietuvos  kunigai Maskvoje gina taiką, K 53

05 25 Robertas Grigas atsisako prisiekti. Prasideda persekiojimas, K 54

05 27 Anilionis plauna smegenis dekanams. K 53

05 31 Kronika, Nr.53

06  06 Pašventinta16 kunigų ,K 53

06 11 krata pas ses. T. Kurtinaitytė dėl Kronikos, K 54

06 18 Kryžių naikinimas Lietuvoje, K54

07  2-9  didieji atlaidai Ž. Kalvarijoje  K 54

07 09  V. Skuodis kali Mordovijos lageryje ir dirba pirtyje/skalbykloje, K 54

07 25 vysk. A. Vaičiaus konsekracija, K 54

08 08 vysk. V. Sladkevičiaus ingresas į Kaišiadorių katedrą, K 54

08 14 piligrimystė į Kryžių kalną, K 55

08 15 Kronika, Nr. 54

09 01 Kunigai gina Bažnyčią, K 55

09 09 vėl suimtasE. Bulach, K 55

09 10 KGB Šiluvos atlaiduose, K 55

09 12 procesija keliais aplink Šiluvos bažnyčiuą, K 55

10 01 krata pas J. Buliauskienę, K 55

10 01 RRT įgaliotinio įspėjimas kun. A. Svarinskui

10 11  Krata pas Joną Sadūną, K 55

10 24 Šlavantiškiai gina kryžius, K 55

10 30 P. Paulaitis laisvėje

11 01 1982 m. Vėlinės Viduklėje, K 55

11 01 Kronika, Nr.55

11 23 Ses. B. Mališkaitės tardymas

11 29 areštuota J. Bieliauskienė, K 56

 

1983

01 07 mirė kan. Leopoldas Pratkelis, K 56

01 26  kun. A. Svarinsko areštas, K 56

01 26 krata pas kun. J. Kaunecką, K 56

01 26 krata pas kun. A. Keiną, K 56

01 26 kratos pas kun. A. Šeškevičių ir J. Ardzijauską, K 57

01 31 Tikintieji ir TTGKK gina kun. A. Svarinską, K 57

02 04 Ses. Reginos Teresiūtės tardymas, K 57

02 09 Ses. Monikos Gavėnaitės tardymas,K 57

02 10 piktas anonimas kaltinavysk. J. Steponavičių, K 56

02 10 Ses. B. Briliūtės tardymas, K 57

02 10 pareigūnai auklėja Kybartų mokinius, K 57

02 11įspėjimaskun. S. Tamkevičiui dėl parašų rinkimo, K 57

02 14 Kronika, Nr. 56

02 16 Airijos katalikų dovana jau Lietuvoje, K 57

02 17 Kun. V. Stakėno tardymas 02 10,11,15,18 d.  K57

02 19 Kun. J. Kaunecko tardymas tris dienas vasario 17, 18 ir 19 dienomis Vilniaus KGB. K 57

03 01 Kun. S. Tamkevičiaus tardymas KGB Vilniuje dvi dienas, K 57

03 11 Įspėjimas kun. S. Tamkevičiui, K 57

03 15 Kun. V. Vėlavičiaus tardymas, K 57

03 20 Kun. J. Zdebskio tardymas, K 57

04 03 Kronika, Nr.57

05 06  S. Tamkevičiui iškelta baudžiamoji byla ir areštas

05 22Kronika, Nr. 58