Vilnius. 1980 m. lapkričio mėnesį kaltinami už antitarybinius šūkius spalio švenčių demonstracijų metu ir tarybinės vėliavos išniekinimu buvo suimti Vilniaus 72 vid. mokyklos mokiniai: Vladas Noreika ir Sinkevičius. Noreikos tėvai dirba gamykloje, o Sinkevičiaus — Vilniaus Valstybinio universiteto dėstytojai. Nuteisus lygtinai, mokinius paleido. Giminės prasitarė, jog saugume suimtuosius mušė guminėmis lazdomis.

***

1981 m. vasario mėnesio pradžioje saugumo skyriaus viršininkas Baltinas patarė Irenai Skuodienei saugoti dukras nuo antitarybinių žmonių įtakos.
Čekistas įtikinėjo, kad jos vyras V. Skuodis nuteistas teisingai — pagal įstatymus, ir tik užsienis sąmoningai iškraipo faktus. Kartu įspėjo, kad jeigu tektų jai susitikti su užsienio diplomatais, „neiškraiptytų" faktų apie vyro teismą.

***

Kaunas. 1981 m. vasario mėn. į Kauno KGB buvo iškviesta Medicinos mokyklos mokinė Marytė Vėlyvytė. Tardytoją domino jaunimas, dalyvavęs Naujųjų Metų sutikime.


Tardymo metu Vėlyvytė tris kartus buvo palikta kabinete viena. Mergaitė, pajutusi neįprastą kvapą, užmigo. Po to jautėsi labai prislėgta. Kadangi saugume nepasisekė mokinę išgąsdinti, čekistai primygtinai tvirtino tėvams, kad būtina dukrą gydyti psichiatrinėje ligoninėje.

***

Kulautuva. 1980 m. spalio 14 d. Kulautuvoje buvo suimta užsienio kalbų dėstytoja (dabar pensininkė) Felicija Kasputytė. Padaryta detali krata vasarojimo kambarėlyje Kulautuvoje ir jos bute, Kaune, Žuvinto 13-21. Darantys kratą saugumiečiai pareiškė, jog ieško pogrindinės spaudos ir antitarybinės literatūros. Paėmė rankraščius:

„Ligonės meditacijos", „Žmogiškojo kilimo pakopos", „Asmenybės ugdymas"; Mašinėle rašytas knygeles: „Amžinųjų būties problemų apmąstymai", „Meilės" ir sekso kolizijos", „Milašiaus mistika", „Dienoraščio fragmentai", „Asmenybės problemos" ir kt. Po keleto dienų trukusio tardymo suimtąją paleido.
F. Kasputytė — ligonė, serga širdies liga. Tris mėnesius ji buvo laikoma namų arešte.

***


1977 m. birželio 18 d. Kulautuvos miške F. Kasputytę užpuolęs milicijos pareigūnas Valutkevičius su savo sėbrais grasino, jog atbaidys visus lankytojus, o ją pačią, anksčiau ar vėliau, vis tiek likviduos.

***


Kelmė. 1980 m. gruodžio 24 d. į Kelmės rajono prokuratūrą pas ypatingų bylų vyr. tardytoją Astašką buvo iškviesta Regina Teresiūtė.

Tardytojas pareiškė, jog Teresiūtė iškviesta perspėjimui, nes vis gilyn ir gilyn brendanti į nusikaltimus. Jo nuomone, ji susidėjusi su kunigais iš TTGKK — kun. A. Svarinsku ir kun. J. Zdebskiu. Tard. Astaška apgailestavo, jog iškviestoji yra viena iš reakcingų kunigų aukų, siūlėsi padėti įstoti į medicinos institutą, ar muzikos mokyklą (Teresiūtė eilę metų buvo bandžiusi įstoti į muzikos mokyklą).

Tardomoji atsisakiusi pagalbos, pareikalavo grąžinti 1980 m. rugsėjo mėn. 12 d. kratos metu paimtus iš jos daiktus. Vyr. tardytojas pabrėžė, jog daiktai nebus grąžinti, kadangi Teresiūtė įtariama kaip viena iš 1980 m. eisenos į Šiluvą organizatorių, taip pat kaltinama suorganizavusi žmones į G. J. Stanelytės teismą Kelmėje, vykusį 1980.XII.16, už ką gali būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn.


Tardytojas Astaška priekaištavo tikintiesiems, kodėl jie neprašo eisenos į Šiluvą leidimo ir tuo pačiu užtikrino, kad „ateinančiais metais nebus leista eiti į Šiluvą".

Tardymas truko maždaug valandą laiko.

***


Jurbarkas. 1980 m. spalio 24 d. Jurbarko rajono Antkalniškių k. gyvenančio Lekšaičio bute, buvo padaryta krata, ieškant „pagrobtų daiktų". Paimta „Aušra" Nr. 21 ir medžioklinis šautuvas. Kratė Jurbarko VRS darbuotojai.

***


1980 m. gruodžio 16 d. Jurbarko Universalinės parduotuvės trikotažo skyriuje saugumietė Nina Okunova apie gerą pusvalandį tardė to skyriaus pardavėją Jadzę Locaitienę. Saugumietę domino pardavėjos pažiūros, skaitomos religinio turinio knygos ir iš kur jas gaunanti. Kai Jadzė Locaitienė paaiškino, jog knygas gavusi iš nepažįstamos moters, Nina Okunova visaip stengėsi sužinoti jos pavardę, adresą ir pan. Atsisveikinant prisakė nedelsiant paskambinti į Saugumą, jei minėta moteris atsilankytų.