Knygoje, remiantis buvusio KGB archyvo dokumentais ir Kronikos bendradarbių atsiminimais, atskleidžiama daug faktų apie sunkią Lietuvos Katalikų Bažnyčios būklę sovietų priespaudos metais ir pasipriešinimą kompartijos bei sovietinio saugumo komiteto persekiojimui. Aprašomas katalikiškas opozicinis sąjūdis - įvairių protesto akcijų rengimas ir pogrindinės spaudos leidimas, ypač sunkus ir rizikingas pogrindžio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika organizatorių ir platintojų darbas Lietuvoje ir užsienyje, svariai prisidėjęs prie tautos išsivadavimo iš komunizmo.

 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos steigėjas ir redaktorius kun. Sigitas Tamkevičius SJ  tremtyje Tomsko srityje, Krivošeine.  1988 m.Vidas Spengla

BAŽNYČIA,
„KRONIKA“
IR
KGB VORATINKLIS

Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas

Knyga PDF  fotografinė kopija:   Internete: 

KATALIKŲ AKADEMIJA Vilnius 2001

UDK 27(474.5)(091) Kr 343

Pirmasis leidimas:
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. 11 tomas. Kaunas, 1997

I, II ir III dalį parašė ir IV dalį sudarė Vidas Spengla 

Redagavo
    Loreta Teresė Paulavičiūtė, MICP

Recenzavo
    habil, dr. prof. Antanas Tyla
   VU doktorantas Arūnas Streikus

ISBN 9986-592-31-3

© Pirmasis leidimas, 1997
© Algimantas Žilinskas, 2001 
© Fondas „Bažnyčios kronika“, 2001

PRATARMĖ

Prieš trisdešimt metų, tamsią „brandaus socializmo“ naktį vienminčių būrelyje gimė mintis leisti pogrindžio leidinį Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Dievas laimino jo leidimą iki Atgimimo dienų, kai Gedimino kalne suplevėsavo Trispalvė, o tikintieji Vilniaus Katedroje galėjo klausytis ne eilinio koncerto, bet dėkoti Dievui už atgautą laisvę.

Šios knygos autorius Vidas Spengla atliko didelį darbą, tyrinėdamas KGB archyvus, rinkdamas dokumentus ir gyvų liudytojų atsiminimus apie sunkų Bažnyčios ir Tėvynės laikotarpį, kai apie laisvę galėjome tik sapnuoti. Visi, kurie skaitysime ši rinkinį, pajusime dėkingumą už kruopštų ir sąžiningą darbą.

Šis dokumentų, faktų ir atsiminimų rinkinys pasakoja tai, kas Bažnyčios persekiojimo metu nebuvo užfiksuota LKB Kronikoje. Tų dienų dalyviai žinojo, kokia yra galinga kompartijos ir KGB prievartos mašina. Tai buvo biblinis Galijotas, pasiryžęs sunaikinti Lietuvą ir Bažnyčią. Tie, kurie ryžosi išeiti į atvirą kovą su šiuo galijotu, buvo tokie apgailėtinai maži ir silpni kaip Dovydas, bet jie turėjo tikėjimą ir pasitikėjimą Apvaizda. Jie net nebuvo užsibrėžę tikslo nugalėti, tik paprasčiausiai jautė sąžinės raginimą ginti tiesą, tikėjimą ir Bažnyčią.

Persekiojimo laikotarpis buvo ir išbandymas, ir Dievo dovana. Išbandymas, nes kasdien reikėjo apsispręsti, ką priimti - tiesą ar melą; kuo būti - galingesniojo kolaborantu ar negalinčiojo apsiginti draugu; ką veikti - ramiai laukti, kai žudoma Bažnyčia, ar bent trupinėlį atsakomybės už jos ateitį užsidėti ir ant savo pečių. Persekiojimas buvo ir Dievo dovana, nes vertė mąstyti, ieškoti, branginti ir ginti tas vertybes, kurias labai lengva prarasti laisvės sąlygomis.

Ši knyga brangi tuo, kad atskleidžia daug faktų, kurie, atrodė, amžiams liks doro žmogaus akiai nepasiekiamuose KGB archyvuose. Žinoma, labai gaila, kad daug kas buvo sunaikinta ar išgabenta, todėl ir čia bus baltų dėmių persekiojimo ir pasipriešinimo istorijoje - apie vienus asmenis papasakota labai daug, o apie kitus - lygiai taip pat svarbius - brūkštelėta tik keliomis eilutėmis. Turbūt reikia, kad kas nors liktų ir Dievo teismui: tada bus sudėti visi taškai ir nebeliks nieko slapto, kas nebūtų atidengta.

Labai norėčiau, kad ši knyga skaitytojui ne tik papasakotų apie netolimą praeitį, bet ir pažadintų jo širdyje atsakomybę už šiandienos bei rytdienos Bažnyčią ir Lietuvą. Anuomet blogis buvo atviras, todėl lengviau buvo nuo jo nusigręžti ir su juo kovoti. Šiandien neretai demonas yra apsimetęs šviesos angelu ir daugelis nemato reikalo grumtis, kad laimėtų Tiesa ir Gėris. Taip pat meldžiu Dievą, kad šiame rinkinyje paminėti kolaboravimo ir tiesioginių išdavysčių faktai nepakurstytų skaitytojų širdyse priešiškumo tiems, kurie negailestingai buvo malami KGB girnų, bet kad paskatintų dėkoti Dievui, jog visa tai jau likę praeityje, ir melsti visiems dvasinio prisikėlimo malonės.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ


Kaunas,
2001 m. kovo 1 d.

AUTORIAUS ŽODIS

Greit sukaks 30 metų, kai buvo pradėta leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Ši knyga yra prieš ketvertą metų (1997) išleisto Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos XI tomo papildytas ir naujai suredaguotas leidimas.

Pogrindyje leista LKB Kronika lietuvių tautos 50-ties okupacijos metų istorijoje atliko didžiulį vaidmenį: ko gera, bene panašų į 1944-1953 metų ginkluotą pasipriešinimą. Kronikos leidyba Lietuvoje ir laisvajame pasaulyje, jos platinimas daugelyje pasaulio šalių, joje spausdintų žinių transliavimas radijo bangomis Lietuvai ir pasauliui -sujungė šiapus ir anapus sovietinės geležinės uždangos gyvenusius lietuvius, kuriems žodžiai Dievas ir Tėvynė buvo šventi. Atskleisdama Lietuvos tikinčiųjų persekiojimus Sovietų Sąjungoje, ji įsiliejo į visos žmonijos kovą dėl žmogaus teisių ir laisvių. Šia kova ji, kaip niekas kitas, išgarsino mažos, bet okupantų nepalaužtos Lietuvos vardą: ja stebėjosi, žavėjosi, iš jos sėmėsi stiprybės kiti kovotojai. Čia, Lietuvoje, ji drąsino kovojančią Bažnyčią, drausmino baugščiuosius ir kolaboruojančiuosius, skatino ištvermei Bažnyčios hierarchus. Už jos leidybą vieni po kitų į gulagus1 ėjo jos leidėjai, tardytojams ir teisėjams pareikšdami, kad iš katorgos grįžę jie tęs savo darbą. Ir tęsdavo. Ir vėl eidavo į gulagus, tvirtindami, kad jie vykdė tik savo pareigą.

Šie žmonės šiandien kuklūs: nesididžiuoja ir negarsina savo darbų. Vienas kitas jos leidėjų parašė trumpus atsiminimus. O laikas bėga, ir istorijos liudytojai pamažu palieka žemę, nusineša į Amžinybę daug neatskleistų puslapių. Nusineša negrįžtamai, nes, dirbdami totalinio KGB sekimo ir persekiojimo sąlygomis, apie daug ką žinojo tik jie. Be to, laikas graužia ne tik žmones, bet ir popierius: archyvuose gali sudūlėti net ir ta šykšti medžiaga, kurios nesuskubo išvežti ar sunaikinti okupantai.

Visa tai turėdamas mintyje, suskatau surinkti į vieną vietą periodikoje išbarstytus ar neparašytus gyvųjų liudytojų atsiminimus. Kiek leido spėkos ir laikas, pavarčiau archyvinę medžiagą, kurioje atsiskleidžia tamsiųjų jėgų kova prieš Kroniką. Visa tai ir pateikiu šioje knygoje. Tebus tai žingsnis į jos ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios pastarųjų penkiasdešimties (1940-1990) metų maldos, aukos ir kančios tyrinėjimą.

Atsižvelgdamas į recenzentų pastabas, pakeičiau kai kurių skyrių struktūrą. Knyga suskirstyta į keturias dalis: I, II ir III parašyta remiantis KGB2 archyvų dokumentika, IV - atsiminimai. Kadangi Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika gynė ne tik tikinčiųjų teises, todėl ir čia aptariamas jos įnašas kovoje ne tik dėl Bažnyčios, bet ir dėl Tautos gyvasties bei laisvės.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie žodžiu, darbu ir lėšomis parėmė, kad ši knyga išvystų dienos šviesą: tai Jo Ekscelencija arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas Jonas Boruta SJ, seserys Gerarda Elena Šuliauskaitė SJE ir Loreta Teresė Paulavičiūtė MICP, kunigas Robertas Grigas, visi atsiminimų autoriai ir daug kitų talkininkų. Atskirai paminėtina ses. L. T. Paulavičiūtė MICP, šio leidinio sumanytoja ir iniciatorė. Negalios prikaustyta prie lovos per 5 metus ji parengė ir išleido 24 knygas. Ši, 25-oji, buvo paskutinė: jos pradėta, bet nebaigta - Viešpats pasišaukė pas save...

Dėkoju tiems Kronikos leidėjams, kurie išreiškė pasitikėjimą ir leido liestis prie dokumentų, bylojančių vienų ištikimybę Dievui ir Tėvynei, kitų - silpnumą, išdavystes, melą, klastą ir smurtą.

Ne visi mes buvome prie Kronikos lopšio, ne visi su ja. Norėčiau būti buvęs... Tebus ši knyga bent maža dalelė grąžintinos skolos.

Vidas Spengla

Vilnius,
2001 m. kovo 19 d.

1Gulag

(rus. Glavnoje upravlenije lageret)- Vyriausioji lagerių (kolonijų) valdyba.
2 KGB (rus. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti)- Valstybės saugumo komitetas.

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abangitas Gasis, vysk. 76
Adomaitis P., kun. 119, 120, 305, 307, 311
Adomaitytė J. 223
Aidietis A. 241 
Aleksa, kun. 95 
Aleksandravičius R. 359 
Aliulis V., kun. 489 
Ambrasas K., kun. 28, 116, 117, 118, 383, 476, 477, 478 
Ambrasas K.J., kun. 33, 82, 383, 476
Ambrasienė J. 473
Andreika A. 67
Andriekus L., kun. 187
Andriukonis 165
Andriulis V. 376
Aničas J. 187, 237
Anilionis P. 61, 130, 190, 285, 286
Antanaitis B., kun. 150, 395, 398, 476
Ardzijauskas J. 342
Aržuolaitienė V. 207 
Atkinsonas 253 
Atkočiūnas A. 223 
Atkočiūnienė L. 115, 204, 223 
Augucevičius 160 
Augus A. 46 
Augutytė A. 360 
Auškalnis T. 362 
Avižienis J. 111

Babinskas S. 223
Babonas J., kun. 111, 223, 344 
Babrauskas B., kun. 46, 55, 115, 116, 213, 221 
Bacevičius J. 376 
Bačkis A.J., kard. 132, 416 
Bagdonas A. 72 
Bagdonas G. 110, 266, 347 
Bagdonavičiūtė G. 236, 240, 241 
Bakšys P., kun. 92 
Bakučionis J. 200, 226, 227, 245, 277, 281, 288, 315, 317, 324, 326, 357, 358, 359, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 393, 439 
Balaišis K. 223
Balčiūnas 192, 195, 199, 202, 208, 234
Balkaitis S. 155 
Baltakis P., vysk. 93 
Baltinas E. 68, 87, 88, 89, 90, 98, 130, 136, 139, 148, 181, 252, 259, 275, 324, 331, 334, 347 
Baltrušaitis A. 56, 311 
Baltrušaitytė A. 222 
Baltūsis A. -
Žvejas 15 
Baranovskis 317 
Barauskas B., kun. 92 
Basanavičius J. 211 
Bataitis A. 227, 439 
Baukonis 87
Baumila V. 283, 317, 347, 459
Beišytė V., ses. 53, 342 
Belickienė S. 333 
Bengšas A., kard. 44 
Beniušis A., kun. 258, 274 
Berija L. 11, 12 
Bičkauskas E. 259, 261, 274 
Bidlauskas V. 370 
Biekša V. 333 
Bieliauskas K. 245 
Bieliauskienė J. 39, 252, 336, 340, 342, 343, 344, 345, 366 
Bikas 253 
Bindokas B. 225 
Binievičius J. 259 
Bitvinskas A., kun. 131 
Blažukas P. 362, 364 
Blynas G., kun. 223, 297 
Blynas L.F., kun. 223 
Bogušis V. 33, 34, 370 
Borisevičius V., vysk. 13, 20, 21, 446
Borisevičiūtė M. 446
Boruta J., vysk. 8, 48, 57, 63, 159, 319, 374, 396, 397, 399, 409, 423, 424, 425, 427, 429, 455, 459, 468, 472, 473, 475, 488 
Boruta Š. 488 
Borveinas J. 227, 229 
Braga S. 220 
Brazaitis J. 72, 414, 499 
Brazdžionis B. 202, 217 
Brežnevas L. 26, 46 
Brilienė O. 49, 225, 226, 436. 
Brilius J. 107, 365, 379 
Briliūtė B., ses. 34, 35, 50, 53, 59, 63, 70, 141, 159, 315, 336, 361, 364, 365, 366, 371, 387, 397, 409, 423, 449, 453, 454, 456, 474, 495
Brizgys V., vysk. 12, 13, 92, 101
Brukštas L. 197, 206, 218 
Brusokas 364 
Bružaitė G., ses. 343 
Bubelis I. 217
Bubnys P., kun. 54, 55, 304, 379, 441
Bučytė (Rajunčienė) I. 187
Bukauskas J., kun. 55, 113, 114, 115, 116, 153, 191, 434 
Buika J. 329
Burbaitė D. 196, 216, 225
Burneikis B., kun. 22 
Buta V. 82 
Butkevičius P. 155 
Butkienė O. 219 
Buzaitė J. 473
Buzas P. 39, 304, 332, 333, 335, 336, 337, 362, 387, 393, 394, 465

Chodorovič T. 321, 322, 324
Chruščiovas N. 432 
Cicėnaitė N., ses. 111, 115, 223 
Cidzikas P. 368, 370, 371 
Cukuras Valdemaras, kun. 65, 267, 268, 296
Cukuras Vilius, kun. 269

Čaikovskis A. 370
Čebelis R. 39 
Čeginskas K.J. 80 
Čeikauskaitė V. 277, 317 
Čekanavičiūtė, ses. 341
Čekenis V. 87, 96, 189
Čepaitė V. 223 
Čeponytė Z. 220 
Čeremuchinas S. 262 
Černiauskas M. 103, 137 
Černiauskas V„ kun. 258, 343, 344
Černiauskienė N. 223
Česnavičius J. 324, 364 
Česnulevičiūtė O. 223 
Česonis J. 115, 214, 220 
Čiaporienė N.Z. 24 I 
Čiūdarienė R. 227, 245 
Čiudas P. 266

Dagertis (Dougherty) G.J., vysk. 499
Dagilaitytė Z. 121
Dainauskaitė E. 391, 419, 421 
Dambrauskas P.J. 115 
Dambrauskas L. 39, 295, 357 
Damušytė G. 415, 495, 496, 498 
Danickij A. 66
Danyla Į., kun. 46, 47, 48, 257, 479, 482
Daugalas 195, 199, 202, 208, 234
Daugėla J. 364
Davidova L. 323
Debregaite K. 236, 240, 241
Degutis V, kun. 28, 56, 334, 335
Deikinas H. 127
Deltuva A., kun. 28, 116, 118, 121
Deogupilachas B., kun. 76
Didžiulienė D. 227, 245 
Didžiulienė L. 324 
Dimšaitė B., ses. 473 
Dirsytė A. 30
Dobrovolskis M. - t. Stanislovas, kun. 131, 143, 155, 333, 343, 344
Dobužinskis M. 214
Dovidaitis G., kun. 28, 150, 452, 491
Dovydaitis P. 494
Dranginytė O., ses. 59, 283, 311, 352, 400, 409, 464 
Drąsutytė G., ses. 181 
Dubauskaitė D., ses. 471
Dubinskas R. 360
Dudkienė A. 236, 243 
Dudko D. 61, 65, 126, 128, 272, 288, 304, 310, 397 
Dumbliauskas P., kun. 28, 35, 102, 103, 119, \20, 150, 180, 291, 305, 307, 311, 343, 344, 491
Dumčius A. 33, 68, 78
Džiugienė B. 223

Eidukevičius J. 223
Evely L. 435

Ferensas P. 460, 469
Figolis V., kun. 56 
Filksova M. 126, 288 
Filksovas F. 126, 288 
de Fonseka G. 434

Gaidamavičius P. 434
Gailius K., kun. 117, 118 
Gailiušytė D., ses. 49 
Gajauskas B. 39, 56, 323, 362 
Gajauskas G. 314 
Galiauskas Z. 266, 359 
Galinytė M. 219 
Garas M. 233
Garuckas K., kun. 46, 57, 116, 150, 155, 284, 305, 312, 313 
Gasparavičius 192, 195, 199, 202, 208, 234 Gaučys P. 72
Gavėnaitė M., ses. 50, 56, 68, 213, 220, 274, 295, 346, 434, 456
Gavėnas 234, 466
Gavronskis G. 227 
Gedvila J., kun. 258 
Genkinas S. 97, 151, 321, 323 
Gerulaitis K. 163 
Gikienė A. 241 
Gylys J. 89, 359 
Ginzburgas 67 
Girčius S. 433
Girnius J. 201, 213, 230, 297, 355, 434
Girskis A. 223 
Gliauka J. 435
Gluoksnis V. 344
Gluoksnytė B. 344 
Gobriūnienė B. 187 
Gorbačiovas M. 42, 445 
Grauslys A. 435 
Gražys J. 35, 56, 85, 149, 155, 193, 196, 201, 209, 213, 214, 220, 222, 236, 241, 242, 304, 320, 387, 409, 434, 437, 438 
Gražulis A., kun. 257, 269, 274, 296, 319, 333, 343, 344, 371, 460, 469, 472, 491, 495 
Greckytė, ses. 350 
Grybauskienė D. 223 
Grigalavičienė A. 317, 355 
Grigas R., kun. 8, 34, 46, 53, 96, 134, 273, 357, 359, 361, 368, 373
Grimailienė T. 364
Griškaitienė O. 460, 469 
Griškaitis R. 460, 469 
Griškevičius P. 264, 287, 294, 298, 309, 315, 343
Gruodienė 236 
Grušauskas G. 52 
Gudanavičius G., kun. 56, 272, 274, 297, 311
Gudas K. 192, 195, 201, 218, 435, 483, 485
Gudelevičius A. 355 
Gudelis J. 434, 435 
Gudelytė J. 434 
Gudienė A. 187 
Gulbinas K., kun. 74 
Gurbininkas A. 266 
Gustaitis A., kun. 343 
Gutauskas J. 212 
Guzevičius A. 11

Iešmantas G. 39, 168, 366
Iešmantienė M. 168 
Ignotas M. 277, 317, 324 
Yla S., kun. 102, 195, 297, 434 
Ylius A., kun. 46, 102 
Ivanauskas J. 39, 193, 216, 435

Jagminas L., kun. 479, 489
Jakaitienė I. 243 
Jakyras P. 32, 151, 321
Jakovlevas M. 266
Jakštas 396 
Jakubčionis G. 364 
Jakuninas G. 65, 125, 126, 127, 128, 262, 272, 283, 288, 301, 303, 304, 309, 310, 314, 375, 384, 386, 392, 394, 397 
Jakuntavičiūtė A., ses. 169, 172, 361, 364, 365, 366, 371 
Jalbžykovskis R. (Jalbrzykovvski R.), arkivysk. 13 
Jalinskas V, kun. 28, 100, 165, 224, 258, 316 
Jančiauskas P. 285 
Jankauskas 151, 348 
Jankauskienė M. 243 
Jankevičius 110 
Janukonis K. 147, 148 
Janulis A., SJ 35, 304, 331, 332, 335, 336, 337, 362, 387, 393, 394, 465 
Janušonis K. 136 
Jarmalavičius J. 187 
Jasėnienė M. 115, 196, 220 
Jasmontaitė, ses. 172, 295, 316 
Jašmantas A. 277 
Jatulis, kun. 95 
Jaudegis A., kun. 223 
Jaugelienė M. 224, 298, 311 
Jaugelis A. 55, 213, 222, 434 
Jaugelis V, kun. 35, 46, 55, 56, 57, 85, 98, 115, 119, 122, 127, 137, 151, 160, 162, 168, 185, 193, 194, 200, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 243, 270, 286, 288, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 310, 311, 314, 320, 324, 335, 387, 388, 393, 396, 405, 422, 434, 435, 439 
Jaugelis V. 208 
Jauniškis B. 46, 223 
Jofė O. 323
Jokūbauskas A., kun. 95, 150, 346, 348
Jokubynas K. 33, 323, 368
Jonas Paulius II, popiežius 46, 93, 257, 263, 279, 289
Jotauta 364 Jucys A. 259
Judikevičiūtė J., ses. 70, 400, 409, 454, 456, 470 
Juodeikis M. 134 
Juozaitis M. 135 
Juozėnas A. 61 
Jurėnaitė N., ses. 364 
Jurevičius M. 39, 50, 131, 167, 324, 339, 341, 362 
Jurgelaitis 311 
Jurikov 234
Jurkštas 192, 195, 199, 202, 208, 234, 261 
Jurkus P. 72 
Jusionis S. 245
Juškauskaitė J. 391, 402, 419, 420, 421

Kačergius A. 115
Kairelis A. 107, 202, 207, 217, 234, 281 
Kairys S. 435 
Kalanta R. 362, 499 
Kalinauskas L., kun. 132, 253, 272, 274, 275, 291, 311, 316, 346, 395
Kalistratovas S. 324
Kaminskaja D. 324 
Kapitančiukas V. 65, 123, 125, 126, 127, 128, 262, 272, 283, 288, 303, 304, 310, 314, 393, 397
Kaplun I. 323
Karalius J. 72 
Karinauskas V. 82, 275 
Karosas A., vysk. 13 
Karteris Dž. 309 
Karpavičius A. 134 
Kasputytė F. 155 
Kastys J. 223 
Katauskas 101 
Katinienė V. 187
Kauneckas J., vysk. 123, 129, 144, 150, 152, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 262, 272, 274, 275, 283, 291, 293, 311, 315, 316, 336, 340, 342, 345, 392, 395, 397, 399, 423, 424, 425
Kavaliauskaitė O.V., ses. 50, 59, 63, 284, 297, 298, 311, 361, 364, 366, 371, 387, 393, 397, 424, 453, 454, 456, 459, 460, 473, 474
Kavaliauskienė A. 241
Kazakas M.B. 237 
Kazakevičiai J. ir J. 136 
Kazakevičius V. 85 
Kazėlaitė B. 221 
Kazėnaitė B. 56 
Kazlauskas J. 153 
Kazlauskas T. 223 
Kazlauskas V., kun. 80, 81, 82, 83, 95, 498
Kažys V. 234, 238, 251
Keina A., kun. 55, 113, 114, 116, 117, 132, 150, 151, 152, 191, 222, 253, 256, 258, 272, 274, 275, 283, 291, 311, 314, 316, 317, 395, 397, 424, 425 
Kelmelienė D. 135, 295, 299, 358, 359, 364, 370
Kelmelis A. 358, 359, 362, 370
Kelpšas S. 35, 50, 449, 491 
Kepežinskas J. 223 
Kerdokaitė M. 223 
Kezytė A., ses. 50 
Kežys V. 224
Kibickaitė B., ses. 50, 151, 236, 237, 240, 243, 329, 442, 443 
Kidykas J., kun. 445 
Kimbrys P. 50 
Kinaitienė J. 287 
Kinsgailaitė L. 115, 220 
Kisielius R. 362 
Kislych G. 267
Kisminas E. 155, 186, 191, 193, 207, 218, 243, 244, 331, 333, 334
Kiškis S., kun. 481
Klimavičienė V. 220 
Kniukšta J.V. 111, 220 
Kolgovas 157, 389 
Kononenka V. 299, 450 
Kopūstaitė A. 223 
Kopūstas J. 115, 223 
Kormilcevas A. 266 
Korsunskaja I. 323
Kovaliovas S. 39, 56, 67, 69, 87, 242, 245, 247, 304, 314, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 379, 384, 386, 388, 409, 443, 444
Krasauskas, kun. 95
Kraselskaitė G. 241 
Krasinas 32, 321 
Krasnickas V. 100, 101 
Kražauskas P. 87 
Kriaučiūnaitė S. 114, 115, 122, 213, 221
Kriaučiūnas A. 214
Kriaučiūnienė O. 197, 202 
Krikščiūnas R., vysk. 93 
Kristutis A. 187 
Kristuds K. 195 
Krivaitis Č., kun. 92, 223 
Krolis Dž. (Krol J.), kard. 499 
Kronbergas 439 
Krumpliauskas S., kun. 258 
Kruglovas 324
Krupavičius M., kun. 12, 102
Kružikaitė R. 274 
Kubilius 329 
Kučinskaitė M., ses. 473 
Kudirka S. 234, 435 
Kudrešovas N. 245, 266 
Kulikauskas B. 39, 113, 115, 193, 216, 329, 435 
Kulikauskas D. 482 
Kunevičius L., kun. 24, 28, 33, 102, 112, 118, 119, 120, 121, 143, 150, 180, 184, 307, 469, 478, 479, 491
Kuodytė J., ses. 59, 63, 111, 116, 133, 141, 158, 183, 343, 400, 427, 450, 457, 460, 491 
Kuraitis P., kun. 222 
Kurtinaitytė T., ses. 341 
Kuzminskas K., kun. 70, 71, 72, 74, 75, 88, 414, 498

Labukas J., žr. Matulaitis-Labukas J., vysk.
Lacvikas H. 236, 240, 247
Ladygaitė (Ardžiūnienė) J. 477 
Landa M. 323, 324 
Lapė A., kun. 377
Lapienienė E. 67
Lapienis V. 35, 46, 56, 58, 67, 115, 117,. 127, 149, 162, 203, 214, 221, 295, 298, 314, 326, 327, 328, 329, 330, 352, 362, 387, 391, 456, 464, 481 
Lapienytė J. 236, 241, 242 
Lapinskas K. 155 
Lastauskaitė 311
Laurinavičius B., kun. 46, 57, 60, 103, 314, 381 
Laurinskas L. 274 
Lauriūnas J., kun. 48, 55, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 150, 153, 191, 343, 344, 397, 434, 493 
Laurusevičiūtė I. 434 
Laužaitytė M. 223 
Lavuta S. 66
Lavutas A. 66, 67, 97, 384, 386, 388
Lazarevičius T. 189, 190, 198, 199, 200, 202, 208, 234, 252, 259, 266, 267, 275, 281, 283, 316, 320, 352, 439 
Lelešius J., kun. 102 
Leliot F. 187, 435, 439 
Leninas (V. Uljanovas) 12 
Lesickas V. 266 
Lesinskas S. 266 
Lesčinskas A. 224 
Levandrauskas J. 434 
Levickienė R. 218 
Lėgyvienė G. 234 
Liniauskas V. 192, 195, 199, 202, 208, 217, 234, 283, 360, 365 
Linkevičiūtė N. 216 
Lipniūnas A., kun. 102 
Lisauskas T. 224 
Litvinova A. 56 
Lozoraitis K. 82 
Lučinskaitė J. 223 
Lukoševičienė L. 241 
Lukoševičius M. 217 
Lukša J. -
Daumantas 150, 499 
Lukšaitė S., ses. 49 
Lukšys B. 473
Lumbienė J. 109, 111, 113, 114, 115, 116, 191, 219, 435
Lungytė S. 236, 241, 242, 243

Maceina A. 187, 207, 212, 217, 222, 434, 435 
Maceržinskaja I. 360 
Mackevičius A. 225, 242, 436 
Mačenskaitė G., ses. 284, 333, 334, 422
Mačiokaitė T., ses. 342, 454
Mačys 311
Mačiukienė T. 115, 223
Mačiūnaitė O. 203 
Majauskas E. 266 
Majauskas L. 220 
Majauskienė M. 220 
Maksvytis J., kun. 28, 100 
Malinauskas J. 82 
Mališkaitė B., ses. 50, 53, 59, 61, 63, 159, 266, 299, 336, 342, 343, 361, 364, 365, 366, 387, 394, 397, 403, 423, 451, 473, 495
Mankevičiūtė T., ses. 341
Marcinkevičius J. 192, 195, 197, 199, 200, 202, 208, 283, 438, 439, 484
Marčiulionienė K. 218
Marejevas V. 83 
Markevičius J. 192, 193, 195, 202, 207, 208, 223, 234, 244, 261, 266
Markusas Fernandas, vysk, 76
Marmokienė G. 187 
Martinaitienė E. 434 
Martinaitis M. 222 
Martinkevičius J. 186, 266 
Masilionis R, kun. 25, 50, 312, 313
Maslauskas J. 359
Mataitė M. 223 
Mariukas J. 227 
Matulaitis-Labukas J., vysk. 90, 91, 93, 95, 364, 389, 390
Matulevičius J. 284, 317, 379 
Matulionis J.K., kun. 35, 56, 58, 155, 172, 285, 311, 314, 326, 327, 328, 329, 330, 350, 351, 352, 374, 391, 396, 424, 450, 456, 464, 474
Matulionis T., arkivysk. 13, 20, 22, 26, 40, 42, 217, 297
Matusaitienė V. 416 
Matusevičiūtė A., ses, 50 
Mazėtienė D. 136 
Mažeika L., kun. 60 
Maželis P., vysk. 22 
Mažvydas M. 12 
Medvedevas R. 435 
Menčinskienė E. 460 
Merkys V. 115, 489 
Merkulovas V. 11 
Mersedesa, ses. 72 
Meselskis V. 223 
Meškauskaitė D., ses. 336, 394, 400, 422
Meškerevičius P. 223
Mickeliūnaitė J. 222
Mickievičius 55
Mičelytė (Mitchell) A. 416
Mieldažys A. 224
Mikeškaitė V. 214, 221
Mykolaitis-Putinas V. 217
Mikšytė A. 223
Mikšytė S., ses. 56, 116, 223
Mikutavičius R., kun. 93
Milkintas M. 223
Mincevičius V, kun. 74, 79, 83, 414
Mironaitė A. 236, 240, 241
Misiūnaitė K. 115, 218
Misiūnas J. 277
Mitkus J. 274
Mocius A., kun. 166
Mockevičius J., kun. 221, 482
Molotovas V. 9
Montvydas V. -
Žemaitis 14
Montvila K., kun. 299
Montvilaitė M. 456
Morkūnas M. 72

Naikelytė D. 344
Nalivaika 317 
Narkevičienė S. 223 
Naruševičius A. 96, 257 
Našlėnas-Kerbelis P., kun. 181, 346, 396, 398, 400
Navickaitė G., ses. 35, 56, 264, 295, 304, 333, 364, 380, 387, 393, 409, 422, 453, 465, 466
Navickaitė U., ses. 474
Neciunskas Z., kun. 102 
Neverauskas V. 350 
Norkus A. 460, 469 
Norkus V. 460, 469 
Norkienė S. 460, 469 
Novikovas A. 234, 250, 275, 281, 364
Nudel’ I. 323

Opolskaitė S. 181
Orancaitė A. 223 
Orlovas J. 324 
Orlovas S. 56

Padolskis V., vysk. 13
Pakrosnis V. 184 
Paliauskaitė G., ses. 342 
Paliokas A., kun. 434 
Paltarokas K., vysk. 13, 102, 433 
Pamarnackaitė-Maliarčikienė G. 197, 202, 214, 216
Pamarnackas V. 216 
Pamarnackienė J. 115, 214, 216 
Paplauskas J. 223 
Pašilienė B. 323 
Paškevičius 364 
Paškevičiūtė S. 223 
Patackas A. 35, 39, 155, 295, 356, 357, 364
Patriubavičienė 200 
Patriubavičius A. 98, 192, 194, 196, 200, 201, 211, 212, 227, 229, 242, 243, 435, 482 
Paulaitis P. 298, 304, 362 
Paulauskaitė E., ses. 341 
Paulavičiūtė L.T., ses. 4, 8, 143, 160 
Paulikas R. 362
Paulius VI, popiežius 46, 91, 92
Pavilionytė O. 219 
Peckus P. 115, 201, 220 
Pečeliūnas P. 39, 304 
Pečiulaitis P. 323 
Pečkevičius S. 329 
Petkevičius J. 68, 109, 112, 143, 154, 158, 180, 207, 217, 252, 281, 290, 293, 316, 328, 333, 334, 344, 347 
Petkevičius M., kun. 257
Petkus V. 34, 39, 304, 314, 324, 370
Petrikienė T. 334, 393, 465, 466
Petroka J. 217
Petronis P. 98, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 137, 149, 151, 155, 160, 185, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 241, 242, 243, 304,    305, 310, 314, 320, 326, 388, 433, 435, 482
Petrošius J., kun. 414
Petruševičius A. 56, 323 
Petruškevičius V. 195, 199, 202, 208, 217, 233, 234, 238 
Pijus XII, popiežius 31, 150 
Pikūnas 359
Pilelis V. 192, 195, 199, 207, 234, 244, 261, 273, 283, 287, 296, 302, 346, 364, 388, 389 
Platinskas 208
Plioraitis I., kun. 28, 116, 118, 136, 137, 190
Pluirienė (Plumpienė) A.E. 223
Plumpa P. 35, 58, 66, 69, 98, 103, 106, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 122, 127, 149, 151, 160, 162, 185, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 206, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 227, 229, 243, 304, 305,    310, 314, 320, 326, 356, 379, 380, 387, 388, 409, 432, 482
Pocius A. 111, 115, 196, 219
Poderis J. 295, 329 
Pokrovskaja M. 223 
Poniškaitienė S. 223 
Poniškaitis A. 223 
Pošiūnaitė A., ses. 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 223 
Poškienė B. 56 
Poškus J., kun. 350 
Povilionis V. 33, 225, 242, 436 
Povilonis L., arkivysk. 22, 92, 93, 95,    130, 131, 132, 181 
Prajorienė S.A. 274 
Prakaitytė, ses. 343 
Pranckūnaitė O., ses. 35, 56, 272, 274,    298, 304, 314, 327, 330, 347, 391   
Pridotkas A., kun. 24
Prokopivas 55
Pugevičius K., kun. 71, 73, 75, 275, 414, 498 
Puidokas J.D., kun. 350 
Puišytė P. 295 
Pukenis R., kun. 472 
Puodžiukas J. 329, 352, 354 
Puodžiukienė B. 241 
Puodžiukynas V. 196, 219 
Puodžiūnas V. 359 
Pupinis P.V., kun. 82 
Pupkevičiūtė B., ses. 49 
Puzonas R., kun. 46, 357, 364, 368, 370, 371, 373, 374
Pūkelevičiūtė B. 216, 221

Rabikauskas P., kun. 72, 73
Račiūnas P., kun. 28, 46, 47, 93, 116, 118, 119, 150, 155, 181, 241, 392, 395, 489 
Radionovas 243
Radzevičius J. 98, 189, 190, 87, 96,    257, 283, 333 
Radvilovičius B., kun. 111 
Ragaišis R. 155, 304
Rainys R. 33, 261, 283, 317, 359, 365, 366, 387, 458 
Raižytė A., ses. 50, 343, 347, 348, 449
Ramanauskaitė A. 133, 165
Ramanauskas P., vysk. 13, 20, 26 
Raslanas P. 286
Raškinis A.J. 55, 66, 69, 115, 118, 143, 220, 222, 320, 379
Ratkevičius A. 114, 115
Rauda P., kun. 243, 441 
Raudoniūtė L., ses. 336 
Razbickas A. 115, 192, 193, 197, 206, 213, 214 
Razminas P. 72 
Ražukas B., kun. 225, 396
Regelsonas L. 65, 125, 126, 128, 262, 272, 288, 304, 310 
Reiganas R. 415 
Reinikienė K. 223 
Reinys M., arkivysk. 13, 20, 297 
Remiševskij A. 257 
Repšys R., kun. 98, 134 
Ribentropas J. 9 
Riepsas J. 355 
Rimkus 189, 238, 389 
Rodrigezas Chose 76, 77 
Rudaitis I. 33, 225, 242, 436 
Rudenko R. 193 
Rugienis J. 103, 286, 420 
Rukas J. 204, 206, 209, 223 
Rukšėnas A. 165, 284, 317 
Rumšinskaja M. 323 
Rutelionytė J., ses. 342, 470, 473 
Ruzas A. 317

Sabaliauskas 329
Sabaliauskienė D. 223 
Sacharovas A. 56, 67, 97, 119, 262, 304, 305, 308, 324, 325, 389
Sadauskas A. 456
Sadliackas G. 259 
Sadūnaitė N., ses. 35, 56, 68, 98, 118, 119, 127, 141, 151, 155, 157, 158, 169, 172, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 269, 279, 284, 295, 298, 304, 310, 314, 320, 329, 357, 361, 362, 365, 370, 375, 385, 387, 389, 394, 397, 409, 422, 428, 441, 448, 450, 454, 459, 460, 494 
Sadūnas J. 233, 238, 239, 240, 243, 371
Sadūnas V. K. 245
Sakalauskas A. 33, 225, 242, 436 
Sakalauskas B., kun. 223 
Sakavičius G., kun. 134, 359, 360, 365, 371
Sakavičius V., kun. 360, 365, 371
Samorė A., kard. 93 
Sasnauskas J., kun. 33, 34, 39, 304, 332, 362, 368, 370
Satkūnaitė L. 224
Saulaitis A., kun. 495 
Savickaja L. 324 
Savickaitė A. 223 
Semaška-Semaškevičius V. 201, 213, 219, 437
Serapinas I. 72 
Sevrukas V. 97, 151 
Sidaravičius V. 236, 241 
Simaška V. 223 
Simutis L. 155, 314 
Siniakas L. 241 
Siniakienė M. 240 
Sipkus S. 115 
Sirutytė N. 219 
Skabeikienė M. 415, 416 
Skačkauskas S. 280 
Skaržinskienė B. 459 
Skauradytė K. 195, 213, 214, 221 
Skiparis V., kun. 258 
Skučaitė M.B., ses. 295, 341 
Skuodis V. 34, 39, 172, 304, 366, 394
Skupienė S. 223
Skvireckas J., arkivysk. 13 
Sladkevičius V., kard. 22, 26, 40, 42, 43, 44, 74, 104, 113, 137, 150, 160, 372, 379, 380
Slepkovas A. 344 
Smetonienė R. 187 
Smolkinas V. 56, 323, 324 
Sniečkus A. 9, 10 
Solženicynas A. 321, 323 
Spengla V. 4, 5, 8, 102, 501 
Sprangauskas A. 204, 222 
Stakauskas J., kun. 195, 221 
Stakėnas V., kun. 28, 132, 253, 258, 272, 274, 275, 311, 316, 317, 343, 344, 395 
Stalinas (J. Džiugašvilis) 22, 102 
Stanelytė G.J., ses. 25, 39, 68, 107, 110, 111, 116, 167, 234, 304, 337, 339, 343, 387, 394 
Stankevičius J., kun. 222 
Stankūnas J., kun. 102 
Starkevičienė E. 221 
Stasas 350
Stašaitis J. 98, 106, 111, 113, 114, 119, 141, 143, 151, 158, 191, 192, 193, 195, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 218, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 243, 314, 329, 433, 435 
Stašaitytė B. 223 
Stašaitytė N. 223 
Statkevičius A. 39, 155, 362 
Stepkovičius 145
Steponavičius J., arkivysk. 22, 26, 40, 42, 43, 44, 74, 113, 116, 128, 150, 165, 291, 425, 429, 455, 479, 480, 485, 489, 490, 491, 492, 493, 495 
Steponavičius J. 135 
Steponavičiūtė T., ses. 112, 115, 122, 134, 151, 236, 243, 400 
Stepučinskas 317 
Strašinskas A. 213, 218 
Strašinskienė R. 196, 218 
Strazdienė Z. 241 
Streikus A. 4, 22 
Strimaitis V, kun. 118 
Striokaitė G., ses. 336 
Subačius K. 370 
Subačiūtė E. 225 
Sudavičius V., kun. 332 
Suslavičiūtė A. 331, 332 
Sužiedėlis B., kun. 102 
Sužiedėlytė I. 241
Svarinskas A., kun. 28, 35, 53, 56, 63, 65, 68, 73, 95, 99, 112, 116, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 143, 144, 150, 152, 155, 158, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 181, 189, 236, 250, 256, 267, 273, 283, 287, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 304, 305, 312, 315, 334, 336, 340, 342, 345, 347, 348, 354, 358, 359, 361, 362, 373, 374, 385, 392, 393, 395, 397, 399, 422, 424, 425, 428, 455, 457, 467, 471, 473, 489, 491

Šadreika V. 227
Šakalys J. 187 
Šakalys V. 34, 362 
Šakalys Vyt. 217 
Šalčius J., kun. 112
Šapoka L., kun. 56, 60, 214, 222, 260
Šapranauskas 87
Šarakauskaitė O., ses. 50, 53, 59, 63, 68, 266, 299, 336, 342, 361, 364, 371, 403, 424, 453, 45< 456, 457, 462, 474 
Šarkanas A. 164 
Šatas J. 220 
Šatavičius A. 274 
Šatavičiūtė R. 274 
Šatunovskaja N. 323 
Ščensnovičius M. 110, 120 
Šeputis D. 370 
Šėraitis A. 295
Šeškevičius A., kun. 54, 103, 134, 155, 190, 257, 272, 274, 304, 379, 436, 441 
Šiaučiulis E. 223 
Šiaudinis V. 87, 130, 131, 132, 189, 284
Šileikienė A. 241 
Šileikienė O. 241 
Šilgalis K. 266 
Šiliauskienė E. 221 
Šiliauskienė I. 115 
Šimkus S. 277 
Šimonis I. 115, 329 
Šimonis J. 221 
Šlapikienė 121 
Šlevas V., kun. 24 
Šomkaitė R. 386, 415, 426, 496 
Šostakaitė B. 329 
Šostakaitė O. 329 
Špokas J. 113, 115, 191, 192, 195, 197, 205, 206, 213, 216
Šukys G., kun. 116 
Šukys J. 136 
Šulcas A. 217 
Šulčiuvienė V. 334 
Šuliauskaitė E.G., ses. 8, 50, 59, 61, 63, 159, 364, 366, 383, 390, 397, 409, 418, 450, 454, 456, 490, 494, 496

Tamašauskaitė R. 142
Tamkevičius S., arkivysk. 2, 6, 8, 24, 28, 29, 32, 33, 35, 39, 46, 53, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 74, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 137, 141, 143, 144, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, lć>2, 165, 168, 169, 172, 180, 181, 182, 183, 189, 206, 224, 236, 238, 240, 243, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 262, 264, 270, 273, 275, 280, 308, 314, 336, 340, 342, 348, 352, 354, 358, 359, 361, 366, 373, 377, 399, 401, 402, 409, 418, 437, 443, 449, 450, 453, 458, 460, 461, 466, 469, 471, 481, 485, 486, 489, 495, 500, 501 
Tamulaitytė O. 115 
Tamulevičius V. 220 
Taparauskas V. 223 
Tarnauskas J. 111, 113, 115, 191, 221
Tarūta K.K. 223
Teresiūtė R., ses. 53, 134, 295, 347
Teresina B. 324
Terleckas A. 33, 34, 39, 46, 56, 60, 67, 155, 172, 304, 324, 357, 359, 362, 364, 368, 370 
Tyla A. 4,
Tilindė V. 217
Titas 350
Tomonis M. 56, 60, 297
Totho T. 212, 434 
Treinienė E. 277 
Truchilas A.L., arkivysk. 76 
Trunovas 317 
Tulaba L., kun. 95 
Tumasonienė S. 241 
Tumasonis A.B. 241 
Tumėnas K. 61 
Tunaitis J., vysk. 115, 223 
Tunaitytė O. 267 
Turčinas V. 56, 324 
Tutkutė N. 82 
Tverdochlebovas A. 56, 323

Urbanas Z. 115, 192, 203, 206, 222
Urbonaitė A.B., ses. 34
Urbonas J. 111, 113, 114, 115, 116, 191,196, 219, 287, 435
Urbonas V. 190, 251, 283, 288, 290, 309, 316, 318, 345
Urbonienė V. 223 
Užtupas V. 32, 33, 34, 40

Vabuolas P. 136
Vaičiulionis L., kun. 111 
Vaičiūnas A. 220 
Vaičiūnas J. 135, 145 
Vaičiūnas V., kun. 39, 46, 58, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 136, 137, 140, 141, 155, 158, 160, 167, 181, 183, 191, 195, 196, 214, 217, 218, 220, 222, 295, 331, 332, 333, 336, 341, 362, 375, 384, 395, 435, 480 
Vaičiūnienė E. 218 
Vaičius A., vysk. 93 
Vaigauskas H. 87, 94, 95, 96, 98, 106, 109, 110, 116, 128, 158, 173, 180, 189, 190, 244, 250, 342, 348, 353, 357, 366 
Vaišvila B. 266 
Vaitkauskienė D. 219 
Vaivodas J., kard. 92 
Valaitis V. 186, 187 
Valaitytė B. 473 
Valančiauskaitė G. 243 
Valančius M. 12 
Valantėlytė V. 201, 203, 224 
Valdhaimas K. 435 
Valienė D. 223 
Valys R. 223 
Valiukėnas S., kun. 485 
Vanagaitė Z. 236, 240, 241 
Vareikonis K. 266 
Vasiliauskaitė D. 223 
Vasiliauskas J. 224 
Vasiliauskas K., kun. 135, 143, 184 
Vasiliauskas V. 223 
Vasiukevičius V. 222 
Vazgelevičiūtė B., ses. 69, 169, 172, 357, 364, 365, 366, 385, 409, 424, 428, 490, 493, 494 
Vėbra R. 211 
Vėbrienė A. 223
Veinerienė M. 219
Veineris A. 115, 219 
Vekteris 128
Vėlavičius V, kun. 123, 129, 144, 152, 253, 256, 258, 262, 272, 274, 275, 295, 311, 315, 316, 392
Velikanova T. 56, 65, 66, 67, 87, 127, 128, 171, 262, 279, 283, 289, 303, 304, 314, 321, 322, 324, 384, 386 
Venclova T. 86
Veprauskas J. 113, 114, 115, 192, 215, 216
Vertelkaitė, ses. 116
Vičini A. (Viccini) 79 
Vidzėnas A. 261, 283, 317, 348, 358, 364 
Vileišytė B. 82 
Vilimas 234
Vilkaitė-Šalčiuvienė M. 195, 197, 222, 223, 434 
Vilkas T. 106, 266 
Viškelytė U. 221 
Vyšniauskas 172
Vitkauskaitė O., ses. 35, 56, 264, 295, 304, 334, 335, 336, 337, 387, 394, 409, 453, 466 
Vitkevičius B. 266 
Vitkūnaitė M., ses. 46, 121, 172, 181
Vitkus A. 362
Vodopalienė M. 243 
Volkovas A. 191 
Volskienė O. 56, 206, 224 
Volskis V. 224 
Volungevičius J. 56 
Voveraitis J., kun. 112 
Vozbutas P. 189, 257

Zalatorius R. 329
Zareckis J. 220
Zdebskis J., kun. 24, 27, 28, 53, 54, 55, 56, 60, 67, 68, 70, 85, 87, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 167, 169, 173, 180, 181, 182, 184, 187, 195, 200, 204, 205, 206, 221, 224, 225, 243, 273, 275, 285, 304, 305, 307, 311, 315, 333, 359, 364, 379, 380, 392, 394, 395, 428, 433, 441, 442, 455, 460, 472, 474, 475, 483, 491 
Zinkus B. 336 
Znamenskienė L. 268 
Zubrus J., kun. 56, 109, 110, 284, 482

Žaltauskaitė M. 433
Želvienė 460, 469 
Žemaitienė M. 136 
Žemaitienė, moksl. 350 
Žemaitienė P. 219 
Žemaitis J., vysk. 28 
Žemaitis J., kun. 93 Žemaitis R. 35, 350, 351, 352, 362, 450, 456, 468
Žemaitis T. 89, 120, 136, 181, 266
Žemaitis V. 136
Žemaitytė L. 219
Žemėnas K., kun. 116, 395, 398
Žibūda J. 136
Žygas A., kun. 90, 96, 499
Žilinskas Alb. 56, 323
Žilinskas Alg. 4
Žilys K., kun. 291, 311, 316
Žiliūtė J., ses. 122
Žilkevičius 155
Žinkevičius J. 223
Žitkus K. (Vincas Stonis), kun. 377
Žukauskas Š. 33, 225, 242, 436
Žukovskij V. 317

Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidiniuose ir LKMA narių išspausdinti straipsniai apie LKBK

1.    Kun. Lionginas Virbalas SJ. Katalikų dvasinė patirtis ateistinio persekiojimo metais Lietuvoje (1972-1989) (The Spiritual Experience of Catholics During the of Atheistic Persecution (1972-1989)) // LKMA Metraštis. T. 9. Vilnius, 1995, p. 225-272.

2.    Arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ. „LKB Kronikai“ 25-eri metai (25 Years of „The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“) // LKMA Metraštis. T. 12. Vilnius, 1998, p. 13-18.

3.    Kun. Vytautas Sadauskas SJ. „LKB Kronikos“ medžiaga dvasinio ugdymo teologijos šviesoje („The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“ and Spirituality) // Ten pat, p. 19-24.

4.    Kun. Antanas Saulaitis SJ. Teologinis žvilgsnis į „LKB Kroniką“ (Theological Glance at „The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“) // LKMA Metraštis. T. 12, p. 25-38.

5.    Arūnas Streikus. Lietuvos Katalikų Bažnyčia 1940-1990 m. (Die katholische Kirche in Litauen in Jahren 1940-1990) // Ten pat, p. 39-64.

6.    Egidijus Aleksandravičius. Vėlyvojo sovietmečio istoriografinės problemos ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ (Historiographical Problems of the Late Soviet Period and „The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“) // Ten pat, p. 67-73.

7.    Algirdas Jakubčionis. Bažnyčios pasipriešinimas 1970-1980 m. (Resistance of the Church in 1970-1980) // Ten pat, p. 157-163.

8.    Dalia Malinauskaitė. Kunigas Juozas Zdebskis - katalikiškojo pogrindžio veikėjas (Rev. Juozas Zdebskis -Participant of the Catholic Underground) //Ten pat, p. 165-198.

9.    Žygimantas Stankevičius. Religinio disidentinio judėjimo slopinimas Lietuvoje aštuntajame-devintajame dešimtmetyje (Suppression of the Religious Dissent Movement in Lithuania in the 1970s-1980s) // Ten pat, p. 221-232.

10.    Janina Bucevičiūtė. Telšiai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje“ ir „Kronikos“ platinimas Telšiuose (Telšiai in „The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“. Distribution of „The Chronicle“ in Telšiai) // Ten pat, p. 235-239.

11.    Kun. Kazimieras Kuzminskas. Trumpa Lietuvos Kronikos Sąjungos išleistų „LKB Kronikos“ tomų apžvalga (Short Review on the Volumes of „The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“ Published by the Lithuanian Chronicle Union) // Ten pat, p. 241-244.

12.    Vysk. Jonas Boruta SJ. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ apie Rytų apeigų katalikų persekiojimus Sovietų Ukrainoje („Chronique de l’ėglise catholique“ de Limanie sur les persecutions sovietiques des cat-holiques du rite oriental en Ukraine; „Chronika Katoličeskoi Cerkvi Litvy“ o presledovanijach katolikov vostočnovo obriada v sovetskoi Ukraine) // Ten pat, p. 447—463.

13.    Aldona Vasiliauskienė. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 25-mečio minėjimo renginiai (Events Commemorating the 25th Anniversary of „The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“) // Ten pat, p. 503-525.

14.    Egidijus Jaseliūnas. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ kaip pogrindžio periodikos leidybos istorijos šaltinis („The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“ as a Source for the History of Underground Publications) // LKMA Metraštis. T. 14. Vilnius, 1999, p. 425-434.

15.    Ona Stankevičiūtė. Kunigas Karolis Garuckas SJ - žmogaus ir Bažnyčios teisių gynimo sąjūdžio veikėjas (Karolis Garuckas SJ Activist in the Movement for Human and Church Rights) // LKMA Metraštis. T. 15. Vilnius, 1999, p. 161-177.

16.    Egidijus Jaseliūnas. Lietuvos katalikiška periodinė spauda XX a. 8-ajame dešimtmetyje (Lithuanian Catholic Periodical Press in the 1970s) //Ten pat, p.217-255.

17.    Vytautas Vitkauskas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios dvasininkų verbavimas NK VD/KGB agentais sovietmečiu (The Recruiting of Catholic Clergy in Lithuania as Agents for the NKVD/KGB During the Period of Soviet Rule). LKMA Metraštis. T. 16. Vilnius, 2000, p. 237-258.

18.    Mindaugas Bloznelis. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika šiandien („The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“ Today) // Kronika. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Jubiliejinės konferencijos medžiaga. Vilnius: Gairės, 1997, p. 6-9.

19.    Arkivysk. Sigitas Tamkevičius. „LKB Kronika“ („The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“)// Ten pat, p. 13-24.

20.    Arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Talkininkai (Assistants) // Ten pat, p. 25—48.

21.    Arvydas Žygas. „LKB Kronikos“ pamokos (Lessons of „The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“) // Ten pat, p. 48-55.

22.    Kun. Kazimieras Kuzminskas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjunga (Union of the Chronicle of the Catholic Church of Lithuania) // Ten pat, p. 55-65.

23.    Aleksandras Danielis, Aleksandras Lavutas, Tatjana Velikanova. „LKB Kronika“ ir „Einamųjų įvykių kronika“ („The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“ and „Chronicle of Current Events“) // Ten pat, p. 70-75.

24.    Birutė Briliūtė. Keli štrichai „LKB Kronikos“ tema („The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“ was not Alone) // Ten pat, p. 75-87.

25.    Petras Plumpa. Buvo ne vien „LKB Kronika“ (There was not only „The Chronicle of the Catholic Church of Lithuania“) // Ten pat, p. 87-94.

26.    Mindaugas Bloznelis. Sergejus Kovaliovas Lietuvoje // Naujoji Romuva, 1977, Nr. 7-8 (517-518), p. 85-86.

27.    Antanė Kučinskaitė. Kunigas Kazimieras Kuzminskas (Reverend Kazimieras Kuzminskas) // LKMA Metraštis. T. 15, Vilnius, 1999, p. 749-750.

28.    Napaleonas Kitkauskas. Antanas Patackas (1911 12 05-1999 03 06) // Ten pat, p. 750-752.

29.    Mindaugas Bloznelis. Monsinjoras Vytautas Kazlauskas (Msgr. Vytautas Kazlauskas) // Ten pat, p. 767-770.

30.    Kardinolas Vincentas Sladkevičius MIC (1920 08 20-2000 05 28) // LKMA Metraštis. T. 16, Vilnius, 2000, p. 629-631.

31.    Gintė Damušytė. Kun. Kazimieras Pugevičius - Baltimores sūnus, atsidavęs Lietuvai (Rev. Kazimieras Pugevičius A Son of Lithuania, Com-mited to Lithuania) // Ten pat, p. 633-634.

32.    Aldona Vasiliauskienė. Kun. Pranas Gavėnas SDB U Ten pat, p. 634-636.

33.    Elena Neniškytė. Monsinjorui Alfonsui Svarinskui - 75 // Ten pat, p. 661-663.

34.    Sandra Lengvinienė. Kunigo Bronislovo Laurinavičiaus veikla ginant tikinčiųjų ir apskritai žmogaus teises sovietmečiu (The Activity of the Rev. Bronislovas Laurinavičius Defending the Rights of Faithful and Human Rights in General During the Soviet Period) // LKMA Metraštis. T. 17. Vilnius, 2000, p. 93-199.

35.    Arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ. Katalikų Bažnyčios pasipriešinimas dvasiniam genocidui (The Resistance of the Catholic Church to Spiritual Genocide) // Ten pat, p. 466^170

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidimai užsienio kalbomis

Vokiečių k.:

Penki pirmieji numeriai išleisti atskirais sąsiuviniais.

Chronik der Litauischen Katholischen Kirche. (Deutsche Übersetzung als separater Sonderdruck der „Acta Baltica“): Nr. 1,1972, 51 p.; Nr. 2,1972, 43 p.; Nr. 3, 1972, 34 p.; Nr. 4, 1972, 39 p.; Nr. 5, 1972, 31 p.

Nuo 6-ojo iki 14-ojo numerio „LKB Kronika“ spausdinta in: „Acta Baltica“. Liber Annalis Instituti Baltici. Königstein/Ts.: Nr. 6. T. XIII. 1974, p. 9-37; Nr. 7. T. XIV. 1975, p. 3-45; Nr. 8. T. XIV. 1975, p. 46-87; Nr. 9. T. XIV. 1975, p. 88-123; Nr. 10. T. XV. 1976, p. 9-43; Nr. 11. T. XV. 1976, p. 44-74; Nr. 12. T. XV. 1976, p. 75-101; Nr. 13. T. XVI. 1977, p. 9-53; Nr. 14. T. XVI. 1977, p. 54-93.

Nuo 15-ojo iki 24-ojo numerio išleista atskirais tomais:

Chronik der Litauischen Katholischen Kirche. Sonderdruck der „Acta Baltica“. Königstein/Ts.: Nr. 15. 1976, p. 7-45; Nr. 16. 1977, p. 46-83; Nr. 17. 1977, p. 84-94; Nr. 18. 1977, p. 126-157; Nr. 19. 1977, p. 158-187; Nr. 20. 1977, p. 7-41; Nr. 21. 1977, p. 42-105; Nr. 22. 1977, p. 106-150; Nr. 23. 1977, p. 151-206; Nr. 24. 1977, p. 207-242.

Nuo 25-ojo iki 28-ojo numerio “LKB Kronika“ vėl spausdinama in: „Acta Baltica“. Liber Annalis Instituti Baltici. Königstein/Ts.: Nr. 25. T.

XVII. 1978, p. 9-46; Nr. 26. T. XVII. 1978, p. 47-91; Nr. 27. T. XVIII. 1979, p. 9-47; Nr. 28. T. XVIII. 1979, p. 48-92.

Nuo 29-ojo iki 31-ojo numerio „LKB Kronika“ vėl spausdinama atskirais numeriais: Deutsche Übersetzung als separater Sonderdruck der „Acta Baltica“: Nr. 29. 1977, 48 p.; Nr. 30. 1977, 45 p.; Nr. 31. 1978, 44 p.

Nuo 32-ojo iki paskutiniojo 81 numerio„LKB Kronika“ spausdinta atskirais tomais po kelis numerius: Chronik der Litauischen Katholischen Kirche. Sonderband der „Acta Baltica“, Königstein/Ts.: Nr. 32-38. 1981, p. 7-322; Nr. 39-46. 1983, p. 7-358; Nr. 47-52. 1985, p. 7-328; Nr. 53-58. 1986, p. 7-318; Nr. 59-64. 1986, p. 13-325; Nr. 65-70. 1987, p. 7-331; Nr. 71-73. 1987, p. 13-211; Nr. 74-77. 1990, p. 5-247; Nr. 78-81. 1991, p. 11-189.

Anglų k.

Atskirais numeriais nuo 1972 m. iki 1989 m. leido: Chronicle of the Catholic Church in Lithuania. No 1-81, Translations Editor: Rev. Casimir Pugevičius. Published by the Lithuanian R. C. Priests League of America 351 Highland Boulevard Brooklyn NY 11207 (1972-1989).

Kun. Kazimiero Pugevičiaus vadovautos „Lietuvos Kronikos Sąjungos“ išleisti du tomai: I tomas („LKB Kronikos“ Nr. 1-9) ir VI tomas („LKB Kronikos“ Nr. 40—49). Vertė Nijolė Belška-Gražulis: The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania. Underground Journal of Human Rights Violations: Vol. 1 (nos. 1-9,1972-74), Loyola University Press and Society for the Publication of the Chronicle of the Catholic Church in Lithuania. Chicago, 1981, 457 p.; Vol. 6 (nos. 40-49, 1979-81), The Society of the Chronicle of Lithuania. Chicago, 1989, 678 p.

Ispanų k.

Lietuvos Kronikos Sąjunga Čikagoje išleido „LKB Kronikos“ tris tomus. (Vertė Zeferinas Juknevičius). I tomas (1979), (Nr. 1-7); II tomas (1982), (Nr. 8-16); III tomas (1984), (Nr. 40-49); Crónica de la Iglesia Católica de Lituania. Asociación para la publicacion de la Crónica de la Iglesia Católica de Lituania, Chicago (I - 1979, - 1982, III - 1984).

Portugalų k.

„LKB Kroniką“ San Paule (Brazilijoje) atskirais sąsiuviniais 1972-1989 m. leido kun. Pranas Gavėnas SDB: Crónica da Igreja Católica na Lituania (N. 1-81), Säo Paulo, 1972-1989.

Rusų k.

1979 m. leidykla „Chronika Press“ Niujorke išleido:

Chronika Litovskoi Katoličeskoi Cerkvi. Vypuski 9, 10, 11, 18, 19, 28, 29. Izdatelstvo „Chronika“, Niu Jork, 1979, 245 p.

TURINYS
   Pratarmė (Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ) .................... 5
   Autoriaus žodis ................................................. 7

Pirmoji dalis
   „LKB KRONIKOS“ GENEZĖ, JOS BALSAS LIETUVOJE IR PASAULYJE ........ 9

I. „LKB Kronikos“ genezė ir jos balsas Lietuvoje ................... 9
   1. Lietuvos Katalikų Bažnyčios padėtis sovietmečiu .............. 9
   2. LKB Kronikos ištakos ir vieta rezistencinėje pogrindžio spaudoje 28
   3. LKB Kronikoje keliamos problemos ............................ 40
II. „LKB Kronika“ užsienyje........................................ 64
   1. LKB Kronikos kelias į Vakarus................................ 64
   2. LKB Kronikos balsas Vakaruose................................ 70
   3. LKB Kronika Vatikano radijo programose ir Italijos spaudoje . 79
   4. KGB kova prieš LKB Kroniką Vakaruose......................... 84

Antroji dalis
„LKB KRONIKOS“ SEKIMAS IR KGB KOVA PRIEŠ JĄ LIETUVOJE ............. 98

   1. Kunigų rezistencija ........................................ 101
   2. LKB Kronikos sekimo pradžia ................................ 107
   3. LKB Kronikos ir Aušros sekimas ............................. 119
   4. TTGKK įsikūrimas ir jo bei LKB Kronikos tolesnis sekimas ... 123
   5. LKB Kronikos leidėjų, jų ryšių ir spausdinimo centrų paieškos133
   6. LKB Kronikos ir Aušros spausdinamųjų mašinėlių paieškos .... 144
   7. LKB Kronikos redakcijos paieškos ........................... 150
   8. LKB Kronikos ir Aušros keliai į KGB kabinetus .............. 162
   9. KGB kova prieš LKB Kroniką Lietuvoje ....................... 180

Trečioji dalis
„LKB KRONIKOS“ LEIDĖJAI IR REPRESIJOS PRIEŠ JUOS ................. 191

   1. Pirmasis KGB bandymas susidoroti su LKB Kronika ............ 191
    Povilas Petronis ............................................. 194
    Petras Plumpa ................................................ 197
    Jonas Stašaitis .............................................. 202
    Virgilijus Jaugelis .......................................... 207
    Adolfas Patriubavičius ....................................... 211
    Kitos kratos ir tardymai ..................................... 213
    Teismas ........... .......................................... 227
   2. Kada mirti - garbė, kada gyventi - gėda“ (Felicijos
      Nijolės Sadūnaitės baudžiamoji byla) ....................... 233

   3. Gyniau Bažnyčią ir tikėjimą“ (Kun. Alfonso Svarinsko
      baudžiamoji byla) ...........................................250

   4. „Kova dėl tikėjimo yra mano, kaip kunigo, pareiga“
      (Kun. Sigito Tamkevičiaus baudžiamoji byla) ................ 280

   5. Keleto kitų su LKB Kronika susijusių baudžiamųjų bylų fragmentai320
   6. Paskutinė LKB Kronikos baudžiamoji byla..................... 358

Ketvirtoji dalis
 „LKB KRONIKOS“ LEIDĖJŲ ATSIMINIMAI .............................. 377

    Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ. Lietuvos Katalikų
     Bažnyčios Kronika ........................................... 377

    Kun. Kazimieras Pugevičius. Lietuvos Katalikų Bažnyčios
     Kronika užsienyje ........................................... 414

   Ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė. LKB Kronikos Kryžiaus kelyje . 418
   Petras Plumpa. Religinio pasipriešinimo pakopos 1968-973 m. ... 432
   Ses. Nijolė Sadūnaitė. Purus žvirbliukas Viešpaties rankoje ... 441
   Ses. Birutė Briliūtė. Pirmieji bandymai rašyti Kronikai ....... 449
   Ses. Bernadeta Mališkaitė. Vaikeli, būk rami .................. 451
   Ses. Ona Šarakauskaitė. Atsargiai rizikuoti ................... 462
   Ses. Ona Virginija Kavaliauskaitė. Skausmingi tylėjimai ....... 464
   Ses. Janina Judikevičiūtė. Beginklė kova ...................... 470
   Kun. Kazimieras Jonas Ambrasas, SJ. Aušrą nešant .............. 476
   Vladas Lapienis. Atmena ....................................... 481
   Vysk. Jonas Boruta, SJ. Viešpatie, kokia tai malonė, kad leidai 488
   Epilogas (Vidas Spengla)....................................... 498
   Summary........................................................ 501
Asmenvardžių rodyklė.............................................. 502
LKMA leidiniuose ir LKMA narių išspausdinti straipsniai apie LKBK  514
„LKB Kronikos“ leidimai užsienio kalbomis......................... 516

 

Spengla, Vidas

Kr343 Bažnyčia, „Kronika“ ir KGB voratinklis. II pataisytas ir papildytas leidimas (I leid.: Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. 11 tomas)/ I, II ir III dalį parašė ir IV dalį sudarė Vidas Spengla. Pratarmė, p. 5-6, arkivysk. Sigito Tamkevičiaus. - Vilnius: „Katalikų akademijos“ 1-kla. 2001. - 520 p., iliustr.

ISBN 9986-592-31-3

Knygoje, remiantis buvusio KGB archyvo dokumentais ir Kronikos bendradarbių atsiminimais, atskleidžiama daug faktų apie sunkią Lietuvos Katalikų Bažnyčios būklę sovietų priespaudos metais ir pasipriešinimą kompartijos bei sovietinio saugumo komiteto persekiojimui. Aprašomas katalikiškas opozicinis sąjūdis - įvairių protesto akcijų rengimas ir pogrindinės spaudos leidimas, ypač sunkus ir rizikingas pogrindžio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika organizatorių ir platintojų darbas Lietuvoje ir užsienyje, svariai prisidėjęs prie tautos išsivadavimo iš komunizmo.

UDK 27(474.5)(091) Kr343

I, II ir III dalį parašė ir IV dalį sudarė Vidas Spengla

Nuotraukos iš buvusio KGB ir asmeninių archyvų

Redagavo Loreta Teresė Paulavičiūtė, MICP

Kalbos redaktorė ir korektorė Liuda Sidarienė 

Maketavo Giedrius Kubilius

Viršelio dailininkė Audronė Martinaitytė

SL 1902 Užsakymas 405

„Katalikų akademijos“ leidykla, A. Jakšto 9, Vilnius Spaudė UAB „Adomo Jakšto spaustuvė“,

Girelės g. 22, 4230 Kaišiadorys

Jeigu mes turime šiandien Lietuvą, tai turime būti dėkingi tūkstančiams kuklių lietuvių katalikų, kurie sunkiausiomis sąlygomis nenustojo vilties, meldėsi ir dirbo, kad ne tik Bažnyčia, bet ir Lietuva būtų gyva.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius


ISBN 9986-592-31 -3