Didžiai gerbiamai poniai Koretai King

Nuoširdi krikščioniška padėka Jums, kad, tęsdama savo garbingo vyro, didžio kovotojo už žmogaus teises Martyno Kingo darbą, užtariate mūsų krikščioniškos Tėvynės sūnų kun. Alfonsą Svarinską, nešantį nelaisvės pančius už tą patį šventą žmogaus teisių reikalą.

Mūsų padėka — pasiryžę remti Jus savo malda. Mes prašome Visagalio Dievo palaimos Jums, Jūsų šeimai ir Jūsų ginamam reikalui.

Lietuvos tikintieji

DĖKOJAME UŽ AUKĄ!

1987 m. spalio 17 d., atlikęs 3 m. bausmę Novoorlovsko kalėjime (Čitos sritis), į Lietuvą sugrįžo kun. Jonas-Kastyus Matulionis.

Kun. J. K. Matulionis buvo suimtas 1984 m. lapkričo 9 d. už tai, kad Vėlinių išvakarėse kartu su tikinčiaisiais procesijos būdu aplankė kapines ir jose viešai meldėsi. 1985 m. birželio 18 d. (pagal amnestiją) jis buvo paleistas iš Anachovo lagerio (Smolensko srities). Birželio 26 d. Vilniuje į kun. J. K. Matulionio butą prisistatė du saugumo darbuotojai ir, pareiškę, jog nori pasikalbėti, kunigą išsivedė. 

Vėliau paaiškėjo, kad kun. J. K. Matulionis vėl suimtas ir be teismo nuosprendžio išvežtas į Novoorlovsko lagerį atlikti likusią bausmę. Iš Vilniaus etapu J. K. Matulionį išvežė liepos 4 d., toliau sekė Smolensko, Voronežo, Čialiabinsko, Irkutsko, Čitos kalėjimai, kol rugsėjo 8 d. rytą buvo atvežtas į Novoorlovską. 1986 m. birželio 18 d. pavaduotojas politiniams reikalams pasiūlė kun. J. K. Matulioniui parašyti pareiškimą iš ankštiniam paleidimui. 

Kun. J. K. Matulionis rašyti atsisakė. 1986 m. gruodžio 10 d. administracinė komisija reikalavo pripažinti save kaltu. Kunigas kategoriškai atsisakė, ko pasėkoje sustiprėjo lagerio darbuotojų ir net kalinių persekiojimas, patyčios. Paskelbtoji 1987 m. birželio 18 d. amnestija Novoorlovsko lageryje buvo pradėta vykdyti rugpjūčio mėnesio pabaigoje. 

Rugsėjo 21d. kun. J. K. Matulionis buvo pakviestas į administracinę komisiją, kurią sudarė: lagerio viršininkas Badmažapovas, pavaduotojas politiniams reikalams Fedoras ir spec. skyriaus vedėjas Ševčenka. Lagerio viršininkas Badmažapovas klausė, ar nuteistasis prisipažįsta kaltu, ar pripažįsta, kad teismas teisingai jį nuteisė. Kun. J. K. Matulionis pareiškė, kad nelaiko savęs kaltu, tuo pačiu teismas pasielgė neteisingai. Tą patį vakarą vienas kalėjimo darbuotojų perdavė jam politinio vadovo "pamokymą", kad komisijoje su prokuroru kalbėtų kitaip, priešingu atveju, nebus amnestuotas. Rugsėjo 18 d. kun. J. K. Matulionis parašė pareiškimą lagerio viršininkui, kuriame dar kartą raštu pakartojo, jog neprisipažįsta kaltu, nežada taisytis. Pareiškime pagrįstai išdėstė, kad netiki administracinių komisijų sprendimais ir jų galia, nes 1985 m. birželio 17 d. administracinės komisijos, kurią sudarė daugiau kaip 15 asmenų, jų tarpe ir prokuroras, sprendimu, jis jau buvo paleistas iš Anachovo lagerio, o birželio 26 d. vėl sulaikytas ir prieš įstatymus — be teismo — atvežtas į Novoorlovską. Kad vėl nepasikartotų ta pati istorija, ir, likus mėnesiui iki bausmės galo, nebūtų varginančiu etapu vežamas atlikti likusio bausmės laiko, kun. J. K. Matulionis atsisakė nuo amnestijos, juo labiau, kad minėta "amnestija" reikalauja iš paleidžiamų prisipažinti kaltu, ir paprašė leisti jam pasilikti lageryje iki teismo paskirtos bausmės pabaigos. Rugsėjo 25 d. įvyko administracinės komisijos posėdis. Posėdyje dalyvavo prokuroras. Lagerio valdžios nustebimui, kun. J. K. Matulionis ir vėl nepripažino savęs kaltu, o prokurorui įteikė anksčiau minėto pareiškimo nuorašą. Unikalus atvejis, kai teisiamasis atsisako amnestijos, — kalbėjo lagerio darbuotojai. Prokuroras kun. J. K. Matulionio bylą su užrašu "peržiūrėti" išsivežė į Čitą. Spalio 14 d. vyko pakartotinas administracinės komisijos posėdis. Į jį kun. J. K. Matulionis nebuvo pakviestas. Vakare jam buvo pranešta, kad prokuroras pasirašė amnestavimui. Spalio 15 d. kun. J. K. Matulionis buvo paleistas.

Spalio 17 d. rytą kun. J. K. Matulionis, dėkodamas Viešpačiui už skirtą jam kelią, laikė šv. Mišias Aušros Vartų koplyčioje.

Spalio 23 d. vakare Kybartų geležinkelio stotyje kun. J. K. Matulionį sutiko kybartiečiai. Sutikti grįžtantį kunigą kalinį susirinko daugiau nei 100 žmonių, daug vaikų nemažai jaunimo. Iš geležinkelio stoties tikintieji kunigą nulydėjo iki bažnyčios. Kun. J. K. Matulionis suklupo prie didžiųjų bažnyčios durų ir kurį laiką tyliai meldėsi, tuo metu atlydėję kunigą į šventorių giedojo "Marija, Marija". Kun. J. K. Matulionis padėkojo visiems už maldas, palaimino. Saugumo ir milicijos pareigūnai tiesiogiai sutikimo netrukdė, laikėsi atokiau. Spalio 25 d., sekmadienį, kun. J. K. Matulionį Kybartų bažnyčioje sveikino kybartiečiai ir iš įvairių Lietuvos kampelių — Kėdainių, Zarasų, Vilkaviškio, Kauno, Vilniaus, Garliavos, Šeštokų, Marijampolės ir kt. — suvažiavę tikintieji, daugumoj jaunimas. Visi dėkojo už auką, duotą ištikimybės Bažnyčiai ir Tėvynei pavyzdį, atsiprašė už tuos tautiečius, kurie dėl baimės ar šiltesnės vietos pabijojo savo parašu ar žodžiu užstoti jį bei kitus nekaltai kalinamus. Kun. J. K. Matulionis prisiminė kalėjimuose tebelaikomus kunigus — Sigitą Tamkevičių, Alfonsą Svarinską — ir visus, kalinamus ir persekiojamus už tiesą. Nuoširdžiai dėkojo už maldas, laiškus, kurie jį pasiekdavo tolimame Užbaikalės lageryje. Dėkojo visiems: tėvynėje ir užsienyje gyvenantiems, JAV kongresmenams, kurie rūpinosi ir rūpinasi nuteistųjų likimu. Baigdamas savo trumpą žodį, kun. J. K. Matulionis pažadėjo, kad maldose, šv. Mišių Aukoje ir toliau prisimins tuos, kurie vienokiu ar kitokiu būdu remia ir palaiko nekaltai kalinamus.