TSKP CK Generaliniam Sekretoriui 
TSRS ATP Pirmininkui L. Breženevui

Lietuvos kunigų

P a r e i š k i m a s

    Tik ką plačiai pasklido žinia, kad š.m. lapkričio mėn. 1 d. Maskvoje suimtas pravoslavų kunigas Glėbas Jakuninas. Tai ištikimas Provoslavų Bažnyčios sūnus, daugelį metų paskyręs ginti Bažnyčios ir tikinčiųjų teises. Kun. Glebo Jakunino veikla nebuvo nukreipta prieš valstybinę santvarką ir pilnai suderinama su TSRS Konstitucijoje garantuojamomis teisėmis, šio garbingo kunigo suėmimas negali neiššaukti pasipiktinimo visuose teisingumą mylinčiuose žmonėse, nepaisant kokių jie bebūtų įsitikinimų, šis areštas gali pasiekti tik vieną tikslą: dar labiau susilpninti Tarybų Sąjungos prestižą pasaulyje.

    Mes taip pat išreiškiame protestą prieš Tatjanos Velikanovos ir Antano Terlecko suėmimą. Jų veikla irgi buvo grynai humanistinė, siekusi, kad Tarybų Sąjungoje būtų gerbiamos visų piliečių teisės ir įsitikinimai.

    Jau iš anksto galima spėti, kad šie trys asmenys — kun. G. Jakuninas, T. Velikanova ir A. Terleckas bus apkaltinti tarybinės valstybinės ir visuomeninės santvarkos šmeižimu. Visiems suprantama, kad toks kaltinimas labai negarbingas ir neįtikinantis.

    Dar mes norime priminti, kad panašūs suėmimai nepasitarnaus tarptautinio įtempimo mažinimui ir kovai už taiką pasaulyje, nes visuotinės taikos pagrindas yra kiekvieno žmogaus teisių gerbimas.


    1979 m. lapkričio mėn.

    Pasirašė kunigai: Petras Dumbliauskas, Petras Našlėnas, Vincentas Jalinskas, Antanas Lukošaitis, Romualdas Macevičius, Juozas Zdebskis, Vaclovas Degutis, Gvidonas Dovydaitis, Juozas Mieldažys, Andriejus Gustaitis, Albinas Deltuva, Gintautas Steponaitis, Jonas Maksvytis, Gintautas Skučas, Juozas Kriščiūnas, Jurgis Sventickas, Boleslovas Rašukas, Antanas Aleksandravičius, Ignas Plioraitis, Sigitas Tamkevičius, Boleslavas Čegelskas, Vaclovas Stakėnas, Jonas Būga, Konstantinas Ambrasas, Algis Pasilauskas, Vytautas Užkuraitis, Juozas Gumaus-kas, Liudvikas Semaška, Jonas Rakauskas, Juozas Čepėnas, Kazimieras Montvila, Vladas Bobinas, Juozas Adomaitis, Pranas Gaižauskas, Virgilijus Jaugelis.

*     *     *Lietuvos TSR KP CK Sekretoriui 
Griškevičiui
Lietuvos TSR Prokurorui

Kybartų parapijos tikinčiųjų

P a r e i š k i m a s


    š.m. rugsėjo 5 d. „Tiesoje" buvo atspausdinta žinia iš Lietuvos TSR Prokuratūros, kad du kunigai — Viduklės klebonas kun. Svarinskas ir mūsų klebonas Tamkevičius perspėti už skleidimą žinomai melagingų prasimanymų, žeminančių tarybinę santvarką ir už tikinčiųjų kurstymą nesilaikyti tarybinių įstatymų. Sąryšyje su tuo mes pareiškiame:

    Per keturis metus mes kiekvieną sekmadienį girdime savo klebono pamokslus ir niekuomet negirdėjome, kad jis ką šmeižtų arba kalbėtų netiesą. Kun. Tamkevičius taip pat nekurstė mūsų nesilaikyti įstatymų. Jis mokė mus tikėti Dievą ir dorai gyventi.

    Rekolekcijų metų ir Kybartų bažnyčios 50-mečio proga mes girdėjome ir kun. Svarinsko pamokslus, tačiau šmeižikiškų prasimanymų ir juose negirdėjome.

    Taigi šie kaltinimai yra neteisingi ir sukurti remiantis tikėjimo neapkenčiančių žmonių skundais. Prašome tokius žmones sudrausti ir ateityje jų skundais netikėti. Mes taip pat reikalaujame, kad „Tiesa" viešai atšauktų melagingus dviejų kunigų kaltinimus.

    Be to, mes girdėjome, kad mūsų klebonas kaltinamas tuo, kad jis gina tikinčiųjų teises. Mūsų nuomone, tai nenusikaltimas, o geras darbas.

    Gerbiamas Sekretoriau, įsakykite nutraukti mūsų kunigų persekiojimą.

    Kybartai, 1979 m. rugsėjo 8 d.

Pasirašė 877 tikintieji

 

*     *     *Lietuvos KP CK Pirmajam Sekretoriui 
P. Griškevičiui
Lietuvos TSR Respublikiniam Prokurorui

Simno parapijos tikinčiųjų 
(Alytaus rajonas)

P a r e i š k i m a s


    Mes, žemiau pasirašę Simno parapijos tikintieji, pareiškiame savo protestą ryšium su š.m. rugsėjo mėn. 5 d. laikraštyje „Tiesa" buvusia žinia apie įspėjimą kunigams — Viduklės bažnyčios klebonui A. Svarinskui ir Kybartų bažnyčios klebonui S. Tamkevičiui — už skleidimą pamokslų metu aiškiai melagingų prasimanymų, šmeižiančių tarybinę valstybinę ir visuomeninę santvarką.

    Kun. S. Tamkevičius mūsų parapijoje dirbo 5 metus. Mes jį pažinome kaip dorą, sąžiningą ir uolų kunigą. Tokiais kunigais Bažnyčia ir tikintieji gali tik pagrįstai didžiuotis. Mūsų bažnyčioje kun. S. Tamkevičius yra pasakęs daugybę pamokslų, tačiau niekada negirdėjome, kad jis būtų kalbėjęs apie ką nors netiesą.

    Taip pat esame ne kartą girdėję kun. A. Svarinską kalbant per atlaidus, rekolekcijas ir taip pat negirdėjome jokių melagingų prasimanymų. Kas išdrįso taip melagingai apskųsti šiuos du uolius ir tikinčiųjų gerbiamus kunigus?

    Prašome neteisingus skundėjus sudrausti ir liautis persekiojus kun. A. Svarinską ir kun. S. Tamkevičių. 1979 m. rugsėjo mėn. 16 d.
Pareiškimą pasirašė 269 Simno parapijos tikintieji

*     *     *TSKP CK Generaliniam Sekretoriui 
L. Brežnevui

Prienų tikinčiųjų 
P a r e i š k i m a s


    Rugsėjo mėn. 5 d. „Tiesa" paskelbė LTSR Prokuratūros žinią esą kunigai — S. Tamkevičius ir A. Svarinskas „naudodami bažnyčią ir kulto tarnų padėtį, skleidžia žinomai melagingus prasimanymus, šmeižiančius tarybinę valstybinę ir visuomeninę santvarką/pažeidinėja religinių susivienijimų nuostatus ir kursto tikinčiuosius".

    Kun. S. Tamkevičius nuo 1967 m. rugsėjo mėn. iki 1968 m. gegužės mėn. dirbo mūsų parapijoje, o taip pat šių metų rugpjūčio mėn. 25 d. kaip svečias, pasakė trejetą pamokslų. Per tą laiką daug išklausėme jo sakomų pamokslų, tik juose negirdėjome jokio melo ir šmeižto.

    Todėl mes, Prienų parapijos tikintieji ir ją lankantys, reikalaujame nutraukti šmeižto kompaniją prieš šį mums gerai žinomą garbingą kunigą.

Pasirašė 1004 
Prienų parapijos tikintieji

*     *     *


LTSR KP CK sekretoriaus pirmajam pavaduotojui 
Dybenkai N.K.
Nuorašas: TSRS Generaliniam Prokurorui

Lazdijų RK parapijos tikinčiųjų 
P a r e i š k i m a s


    1979.LX.5 laikraštyje „Tiesa" buvo atspausdinta informacija iš LTSR Prokuratūros — įspėjimas kun. A. Svarinskui ir kun. S. Tamkevičiui. Jie buvo kaltinami už melagingus prasimanymus, šmeižiančius tarybinę ir visuomeninę santvarką ir už kurstymą nesilaikyti tarybinių įstatymų.

    1965-1967 m. kun. S. Tamkevičius yra dirbęs mūsų parapijoje. Pusantrų metų mes girdėjome jo pamokslus, kuriuose niekada nebuvo melagingų prasimanymų. Jo gyvenimo kryptį stebime ir dabar. Niekada nepastebėta regreso jo vidinėje kultūroje. Todėl mes protestuojame prieš šmeižtą kun. S. Tamkevičiaus adresu, išspausdintą „Tiesos" puslapiuose ir „Valstiečių laikraštyje".

    Esame įsitikinę, kad ir kun. Svarinsko adresu tam pačiam „Tiesos" numery spausdinami kaltinimai yra taip pat šmeižtas. Esame girdėję jo pamokslus, sakomus mūsų parapijos bažnyčioje atlaidų ir rekolekcijų metu. Juose, be uždegančių gėriui žodžių, jokių prasimanymų ir šmeižtų negirdėdavome. O šiuo metu visoje Lietuvoje gerai žinoma kun. A. Svarinsko pagarba ir meilė tiesai.

    Kreipiamės į Jus, drg. Dybenko, kaip į asmenį, turintį didžiausios praktinės reikšmės diriguojant Lietuvos TSR gyvenimo kryptį ir daugiausiai galintį mums, tikintiesiems, padėti.
1979 m. lapkritis
Pasirašė 821 tikintysis

    Analoginį protestą tarybinei valdžiai dėl kun. A. Svarinsko ir kun. S. Tamkevičiaus persekiojimo pasirašė apie 500 Igliaukos parapijos tikinčiųjų.

 

*     *     *


Lietuvos TSR Prokurorui 
Kopija:
Kauno Arkivyskupijos ir Vilkaviškio Vyskupijos 
Apaštališkajam Administratoriui J.E. vyskupui Liudvikui 
Poviloniui
Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetui

Viduklės parapijos tikinčiųjų 
Viduklė, šaltinio 1. 
P a r e i š k i m a s

 

    Ir vėl naujas bedievių išpuolis prieš Viduklės parapijos , tikinčiuosius.


    š.m. lapkričio 19 d. Administracinė komisija prie Raseinių rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto nubaudė Viduklės kleboną kun. Alf. Svarinską 50-ties rublių bauda vien už tai, kad „Viduklės" religinės bendruomenės klebonas 1979 m. lapkričio 1 d. 17,15 vai. organizavo religines eitynes nuo Viduklės bažnyčios iki kapinių ir atgal, negavęs tam rajono vykdomojo komiteto leidimo ir tuo būdu pažeidė LTSR ATP 1966.05.12 įsaką".

    O buvo taip! Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet Visų šventųjų šventės vakare 17,00—18,45 Viduklės parapijos tikintieji drauge su klebonu kun. Alf. Svarinsku ėjo į savo kapines pagerbti mirusiųjų. Klebonas, kaip parapijos dvasinis vadovas, spalio mėn. 10 d. pasiuntė rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojai O. Stonienei pareiškimą, kuriame, tarp kitko, rašė: „Prisimindamas dar 1977 metais spalio mėn. pabaigoje buvusio rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo Z. Butkaus pareiškimą ,mes niekad neduosime jums leidimo eiti į kapines' ir 3-jų metų asmeninę patirtį (asmenines nuobaudas, administracines komisijas, liaudies teismus, anstolius ir kita), neprašau leidimo, o tik pranešu patį faktą. Vis dėlto prašau vieno: užtikrinkite netrukdomą praėjimą Viduklės m. Tarybų gatve ir kapinėse. Manau, kad mes, kaip tikintieji ir lietuviai, gyvenantys savo Tėvynėje, galime šito prašyti ir tikėtis".

    Deja, rajono vadovai niekad neatsakė raštu į klebono raštiškus pareiškimus, kaip reikalauja tarybiniai įstatymai, ir pasirūpino sudrumsti gražią šventinę nuotaiką.

    Procesija buvo grynai religinė ir tvarkinga. Pradžioje ėjo kryžius ir dvi juodos vėliavos. Po to, merginos ir moterys tautiniais drabužiais, kunigas, choristai ir apie 2000 tikinčiųjų su žvakėmis rankose. Tvarką darė 15 vyrų, apsivilkę kamžomis. Procesija užėmė dešinį šaligatvį ir pusę gatvės, kita gatvės pusė mašinos galėjo pravažiuoti dviem kryptim. Pravažiuojantis autoinspektorius net nesustojo, nes procesija buvo pavyzdingai drausminga.

    Vos išėjus procesijai iš bažnyčios, gatvėje po ženklu „Draudžiama sustoti" „Susivienijimo" viršininko pavaduotojas transporto reikalams Lembutis, paklusdamas nurodymui „iš viršaus", liepė šoferiui Andriuliui išvažiuoti naują sunkvežimį į gatvę, atidaryti kapotą ir palikti, tarsi sugedusį, o pačiam pasišalinti. Tuo tarpu autoinspekcija nukreipė visą judėjimą iš plento per miestelį. Du „Žiguli" (baltas ir geltonas, geltonojo Nr. 78-02 LLŽ, priklausantis V. Šimkui) dideliu greičiu važinėjo po miestelį. Matyt, tikėtasi išprovokuoti autoavariją. O tada lengva būtų apkaltinti tikinčiuosius ir klebonui pritaikinti kokį griežtesnį Baudžiamojo Kodekso straipsnį.

    Gatvėje ir pro internato langus įvairūs „civiliai" fotografavo kleboną ir eisenos dalyvius. Kapinėse jau nuo pietų rėkė du galingi garsiakalbiai (anksčiau kabindavo tik vieną). Žmonės prašė nutildyti garsiakalbius, bet budintis Kultūros namų direktorius Germanavičius sakė, kad jį pakartų, jei tik jis išdrįstų nutildyti įrašus apie kažkokius fašistų žvėriškumus. Taigi ir kapinėse bedieviai trukdė melstis ir kunigui sakyti pamokslus.

    Ateistų minėjimas buvo numatytas 19 vai. Todėl tikintieji laiku apleido kapines.

    Deja, rajono vadovai šių trukdymų nepastebėjo ir nesudraudė. Peršasi mintis, kad jie patys buvo visos netvarkos iniciatoriai.

    Tikintieji niekad netrukdė bedieviams gerbti savo mirusiųjų per gegužės 9-tą tarybinių karių kapinėse ir lapkričio 1 d. vakare tikinčiųjų-katalikų kapinėse. Tikintieji įsitikinę, kad Lietuvoje turėtų pakakti vietos visiems: ir tikintiesiems ir bedieviams. Deja mes turime reikalo su nepakantriais ideologiniais priešais. O tai liudija apie žemą jų kultūrą. Nejaugi nėra kas sudraustų saujelę bedievių, kurie taip įžūliai terorizuoja tikinčiuosius?

    Tarybinė konstitucija kalba apie sąžinės laisvę ir visų piliečių lygybę prieš įstatymą. Deja, praktiškame gyvenime mes matome ką kitą. Ateistai turi spaudą, radijo ir televizijos valandėles, meną ir prievartą, o mums, tikintiesiems, be ateistų leidimo ir vadovybės negalima net nueiti į kapines per Vėlines, štai kiek katalikai turi laisvių ir kokia sunki tikinčiojo lietuvio, gyvenančio savo Tėvynėje, dalia!

    Norėtųsi priminti Raseinių bedieviams ir rajono vadovams, kad Tarybų Sąjunga pasirašė 1948.XII.10 Visuotinę žmogaus teisių Deklaraciją ir 1975 Helsinkio Baigiamąjį aktą. Deja, pirmasis dokumentas nebuvo paskelbtas, o pastarojo išėjo lietuvių kalba tik 7000 egzempliorių. Deklaracijos 18 str. skelbia: „Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę: ši teisė leidžia laisvai keisti savo religiją, kaip pavieniui, taip drauge ir su kitais, viešai ir atskirai, laisvai mokytis religijos mokslų, pravesdinėti pamaldas ir atlikti religines apeigas". Helsinkio baigiamasis aktas byloja: „Dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę ... šia prasme dalyvaujančios valstybės pripažins ir gerbs asmenybės laisvę išpažintį, vienasmeniškai arba bendrai su kitais, religiją arba tikybą, veikiant pagal savo paties sąžinę .. ."

    Raseinių bedieviai veikia prieš tikinčiuosius dviem kryptim: skundžia aukštesnėm instancijom mūsų kleboną kun. Alf. Svarinską, tikėdamiesi jį pašalinti iš rajono ir tokiu būdu suduoti smūgį Viduklės tikintiesiems. O kovoti prieš kunigą nesunku, nes tarybiniai įstatymai jo negina. Pakanka tik prisegti antitarybininko etiketę. O vietoje diskriminuoja netikinčiuosius moksleivius ir nuolat baudžia kleboną tikėdamiesi, kad neišlaikys žmogaus nervai ir pats iš rajono pasitrauks. Bet šitie „ideologinės kovos metędai" tikinčiųjų nenugalės, bet, priešingai, kaip Viduklėje,—tikinčiuosius dar labiau užgrūdins, suburs ir parodys tikrąjį bedievybės veidą visiems.

    Šiuo raštu mes, Viduklės tikintieji, reiškiame protestą prieš bedievių sauvalę. Jie nubaudė ne kleboną, bet penkių tūkstančių Viduklės parapiją drauge su klebonu. Mes visi ėjome į kapines. Tai reikėjo visus ir bausti.

    Protestuojame prieš Prokuratūros grasinimą „teisminio poveikio priemonėmis" susidoroti su Viduklės klebonu kun. Alf. Svarinsku ir Kybartų klebonu kun. Sigitu Tamkevičiumi. Abu kunigus mes pažįstame ir žinome, kad jie drąsiai gina Bažnyčios ir tikinčiųjų reikalus. Visais galimais būdais mes juos užstosime ir ginsime!

    Kiekviena diena liudija apie bedievių kovos ir auklėjimo bankrotą. Per paskutines savaites išplėštos Ariogalos, Raseinių, Viduklės parduotuvės. 1979 m. spalio 31 d. Viduklės paaugliai internate gėrė ir rūkė. Kilusį gaisrą gaisrininkas ir milicijos įgaliotinis užgesino. Deja, jų niekas nebaudžia. Svarbu: jie neina į bažnyčią.

    Tikimės, kad ateity bedieviai nekompromituos tarybinės valdžios tikinčiųjų ir pasaulio visuomenės akyse, o mums leis ramiai garbinti Dievą ir laisvai atlikti religines apeigas, kaip to reikalauja Bažnyčios įstatymai.
Viduklė, 1979.XI.25.
Kristaus Karaliaus šventė

Pasirašė 1064 tikintieji