1975 m. spalio mėnesį pasirodė naujas pogrindžio leidinys „Aušra“. Pirmieji penki numeriai buvo suredaguoti „Kronikos“ redaktorių. Pagrindinė redakcijos darbuotoja ses. Elena Šuliauskaitė kantriai ir rūpestingai redagavo ir Kroniką ir Aušrą. Vieną dieną ji padejavo, kad krūvis per daug didelis ir reikia naujų talkininkų. Pradėjau svarstyti, kas galėtų talkinti, redaguojant „Aušrą“. Dar nuo Seminarijos laikų buvau gerai pažįstamas su kun. Lionginu Kunevičiumi ir žinojau apie jo literatūrinius sugebėjimus - Seminarijoje buvo sienlaikraščio redaktorius. 1977 m. pradžioje aplankiau kun. Lionginą ir pasiūliau redaguoti „Aušrą“. Mano dideliam džiaugsmui sutiko imtis reikalingo, bet pavojingo darbo. Tokiu būdu 1977 m. gegužės mėnesį pasirodė „Aušros“ 6 – asis numeris, gimęs ne ant Simno ežero kranto, bet Būdvietyje. Dievas laimino ir iki Nepriklausomybės paskelbimo naują redaktorių lydėjo sėkmė. Tačiau  kun. L. Kunevičiui „Aušros“ redagavimas neabejotinai sutrumpino   gyvenimo metus ir jis 1994 m. iškeliavo pas Viešpatį, sulaukęs tik 64 – erius metus. Teatlygina Dievas jam amžinuoju gyvenimu. Lietuvos žmonės lieka dėkingi šiam tauriam ir drąsiam Lietuvos kunigui