Kreipimasis į Lietuvos dvasiškiją, inteligentus ir visą tautą.

Devynioliktame amžiuje tarp kitų Lietuvos naikinimo priemonių, naudojamų carinės Rusijos, didelį vaidmenį vaidino alkoholis. Vien Kauno gubernijoje buvo išgerta 1.033.534 kibirai degtinės per metus ("Mokslas ir gyvenimas", 1975, Nr. 5, p. 8). Tik dėka kilnių asmenybių, kurių priekyje stovėjo vysk. M. Valančius, 1858 m. gimė ir greitai įsigalėjo blaivybė, sugriovusi tautos naikintojų kėslus ir sudariusi tvirtus pagrindus jos atgimimui.

Nors nuo to laiko prabėgo daug metų, tačiau ir vėl lietuvių tauta, kaip ir kitos tarybinės tautos, skandinama alkoholyje. "Tiek girtų niekur nemačiau" ("Tiesa", 1976.III.11). Iš tikrųjų Lietuva dar niekados nematė tiek girtų, kiek jų šiandieną sutinkame besimokančio jaunimo, mūsų inteligentijos ir visos liaudies tarpe.

Alkoholio sunaudojimas kasmet auga sparčiais tempais. Antai, 1940 m. vienas Lietuvos gyventojas per metus išgėrė 2,2 litro degtinės, 1969 tas pats gyventojas išleido 111 rubl., 1970 - 116 rub., 1975 m. - 160 rub., o pernai Širvintų rajono vienas gyventojas išleido 180 rub. 1975 metų išgertą alkoholį, pavertus į degtinę, vienam gyventojui tektų apie 20 kg., o visai Lietuvai apie 60000 tonų arba 6 milijonai kibirų per metus.

1975 m. Švedijoje įvykęs tarptautinis medikų suvažiavimas konstatavo, kad kiekvienas, išgeriantis per mėnesį apie 1000 gramų alkoholio, reikalingas kruopštaus medicininio gydymo ("Švyturys", 1975.XII.23, Nr. 23).

Remiantis minėtais autoritetingais duomenimis, beveik visa mūsų tauta gydytina! Iš šios katastrofiškos padėties nelengva išeiti, bet iš jos išsivaduoti reikia nedelsiant, nes alkoholis visapusiškai ir labai smarkiai naikina asmenybę, tautą ir Bažnyčią. Šis naikinimas pasireiškia įvairiais būdais.

Pirmiausia - naikina fiziškai. Jo poveikyje gimsta fiziniai ir protiniai degeneratai, paliegėliai ir invalidai. Piktnaudojantieji alkoholį, sveikieji palaipsniui luošinami, padaromi nedarbingais, ligoniais, našta šeimai ir visuomenei. Išgeriančio žmogaus kepenys sutrinka, nuolat perkrauta širdis atrofuojasi, smarkiai vystosi sklerozė, žmogų ištinka nerviniai paralyžiai, infarktai ir kitokios organų traumos. O kiek alkoholio aukų nusineša įvairios autokatastrofos, traumos fabrikuose, gamyklose ir t.t.

Be fizinio naikinimo alkoholis dar labiau žlugdo žmogų dvasiškai. Mūsų girtoje visuomenėje plinta muštynės, žudynės, chuliganizmas, išprievartavimai, venerinės ligos, šeimų skyrybos, vaikų žalojimas ir kitos nelaimės. Alkoholis doriausius žmones paverčia nusikaltėliais. Jo poveikyje gimsta psichiškai nesveiki, silpnapročiai ir bepročiai vaikai. Besivystantys genijai dėl alkoholio žūsta neįvykdę Apvaizdos jiems skirto tikslo. Girtuokliavimas pražudo ir sunaikina gražiausius įsitikinimus ir idealus. Nuo neatmenamų laikų alkoholis tarnauja dirbančiųjų žiauriausiam išnaudojimui. Jo savikaina labai maža, o girtuoklis už jį atiduoda visas santaupas. Faktiškai dabar, taip vadinamoje tarybinėje Lietuvoje, dirbama tik dėl degtinės. Vien per 1975 metus tarybinė valdžia iš dirbančiųjų paėmė virš 500 milijonų rublių! Ir dabar valdžia ne tik kad nekovoja su girtuokliavimu, bet, priešingai, už išpildytus alkoholio pardavimo planus, moka premijas. Jei ne pajamos už parduodamą degtinę, tai vyriausybė neturėtų pinigų išmokėti atlyginimus.

Paraližuodamas pavergtųjų sąmonę, alkoholis atlieka puikią paslaugą savo šeimininkams, tautų asimiliuotojams ir jų žudikams. Dvasiškai suluošinti alkoholikai parduoda ne tik savo šeimas, tėvus ir motinas, bet ir net negimusią tautos ateitį.

Tat, brangus Broli Dvasiški, Inteligente ir Darbininke, kuris moki mylėti savo Tėvynę, kuris sugebi jos neapleisti pačiais tragiškiausiais momentais, išgirsk šį kvietimą ir pradėk kovą su alkoholizmu, kuris naikina mūsų tautą. Būk jos gelbėtojas! Visi rikiuokimės į blaivininkų gretas. Mūsų būsimųjų kartų, mūsų Tėvynės labui būkime blaivūs ir tautiškai susipratę!

Turėkime valios pasiryžti negerti stiprių alkoholinių gėrimų ir drąsos nevaišint jais kitų. Savo šventą ryžtą nuolatos atnaujinti ir patikrinti, ar neblėsta pirmųjų pasiryžimų entuziazmas.

Šalin alkoholį - mūsų Tautos fizinio ir dvasinio naikinimo klastingiausią priešą!

Tėvynės mylėtojai

***

"Aušra" kviečia į šį aliarmuojantį straipsnį atsakyti savo pastabomis ir pavyzdžiu, o taip pat prašo laisvojo pasaulio radiją paremti mūsų kovą ir pastangas.
Tat laukiame konkrečių pasiūlymų.