Kauno arkivyskupu paskirtas Kęstutis Kėvalas

2020 metų vasario 19 dieną popiežiaus Pranciškaus potvarkiu Kauno arkivyskupu metropolitu paskirtas Kęstutis Kėvalas. Jis iki šiol buvo Telšių vyskupas ordinaras.
Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą nuo 1990 m. iki 1992 m. studijavo Kauno technologijos universitete, Radioelektronikos fakultete. 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kur studijavo filosofiją ir teologiją iki 1997 m. Tais pačiais metais studijas tęsė Šv. Marijos seminarijoje Baltimorėje, JAV, kur įgijo teologijos licencijato laipsnį ir 2000 m. birželio 29 d. buvo įšventintas kunigu Kauno arkivyskupijai.
Dirbo Kauno arkivyskupijos Kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovu ir arkivyskupijos jaunimo pastoracijos kapelionu. Nuo 2002 metų dėstė moralinę teologiją Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos fakultete. 2008 m. sausio 18 d. tame pačiame universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį.
Nuo 2005 m. birželio mėn. iki 2006 m. rugpjūčio mėn. buvo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. Po to metams išvyko studijuoti į JAV. 2007 m. grįžęs į arkivyskupiją vykdė pastoracinę tarnystę Kauno katedroje ir ėjo konfesarijaus pareigas Kunigų seminarijoje. 2010 m. vasario 8 d. buvo paskirtas Lietuvos Marijos radijo programų direktoriumi.
Kauno vyskupu augziliaru buvo paskirtas 2012 m. rugsėjo 27 d., o konsekruotas tų pačių metų lapkričio 24 d.
Popiežius Pranciškus vysk. Kęstutį Kėvalą paskyrė Telšių vyskupijos koadiutoriumi 2017 m. balandžio 20 dieną. Tų pačių metų rugsėjo 18 dieną, priėmęs vyskupo Jono Borutos SJ prašymą jį atleisti iš pastoracinių pareigų, patvirtino vyskupą koadiutorių Kęstutį Kėvalą Telšių vyskupijos ordinaru. (Vatican News)
2020 vasario 19, 12:00