• Įspūdžiai iš J. E. vysk. J. Steponavičiaus 25 metų vyskupystės jubiliejaus Vilniuje

• A. Terlecko ir J. Sasnausko teismas

• Gyd. A. Statkevičiaus teismas

• Mūsų kaliniai — P. Paulaitis, V. Petkus, A. Janulis ir J. Stanelytė

• Kunigų seminarija

• Smurtas prieš kunigus — Šapoka, J. Zdebskį ir kt.

• Kratos ir tardymai

• Žinios iš vyskupijų

• Tarybinėje mokykloje

• Nauji pogrindžio leidiniai

1980 m. spalio 22 d.

 

LKB KRONIKA Nr. 45

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam!

Numeris skiriamas tremtiniui-vyskupui Julijonui Steponavičiui, 
šiais metais švenčiančiam vyskupystės 25 metų jubiliejų. 
Tauta meldžiasi ir linki ištikimam ir tvirtam 
Bažnyčios Ganytojui Dievo palaimos!