Visos apylinkės ir miestų vykdomieji komitetai 1982 m. privalo toliau šnipinėti parapijų religinį gyvenimą ir teikti žinias Religijų reikalų tarybai pagal žemiau pateikiamą formą:

1. Padėtis religinėje bendruomenėje ir religingumo būklė

1. Vykdomojo organo ir revizijos komisijos veiklos charakteristika:
a) savanoriškų aukų rinkimas (kiek jų surinkta).
b) pajamų-išlaidų knygos tvarkymas (jos atitikimas religiniams reikalavimams).
c) pagalba organizuojant religines šventes.
d) rūpinimasis maldos namų ūkiniais-materlialiniais reikalais (remontu, apšildymu, inventoriaus įsigijimu ir
e) veikliausi vykdomojo organo ir revizijos komisijos nariai (pavardės, vardai). kt.).
f) ar kunigas nenustelbia reivizijos komisijos ir vykdomojo organo veiklos?

2. Kaip vykdomas reikalavimas apie tai, kad kiekvienais metais būtų inventorizuojamas maldos namų turtas.
3. Koks procentas žmonių yra tikintys, tame skaičiuje, koks procentas jaunimo yra tikintys, koks procentas mokyklinio amžiaus vaikų eina į bažnyčią, kiek priėjo prie pirmos komunijos, kiek konfirmuota vaikų, kiek buvo velykinių išpažinčių, kiek tikinčiųjų atsilankė į bažnyčią per 1982 m. kalėdas, kalėdinio pamokslo turinys.II. Dvasininkijos veikla

1. Charakteringi religinių kultų įstatymų pažeidimai. Ar nesikiša bažnytininkai į šeimų, kolektyvų, mokyklų reikalus. Vaikų patarnavimo mišioms ir kitoms bažnytinėms apeigoms; „klapčiukų" pavardės, vardai, klasė, mokykla.

Ekstremistiškai nusiteikusių kunigų veikla (jų pamokslų turinys, įvairių ratelių bei sueigų, įstatymais nenumatytų eisenų organizavimas, laiškų ir skundų rašymas, parašų rinkimas, siekimas sukurstyti tikinčiuosius prieš valdžios organus.

2. Dvasininkijos prisitaikėliškumas prie šių dienų gyvenimo sąlygų, jos pažiūros į politinę padėtį pasaulyje ir į vakarų propagandos ideologines diversijas.

3. Ar jaunimas nesidomi religine literatūra ar bažnytine atributika (kryžiais, šventais paveikslais ir kt.).

4. Pagrindinės dvasininkų darbo su gyventojais kryptys, tendencijos, metodai. Naujos darbo formos su jaunimu, tėvais, moterimis, inteligentija.

5. Paklausytų ir pasakytų per metus pamokslų skaičius:
a) grynai religinio turinio.
b) politinio pobūdžio (taikos, karo, tautų draugystės klausimais).
c) moralės ir dorovės tematika.
d) religijos ir tautybės sutapatinimas.

e) antivisuomeninio pobūdžio (iškraipant socialistinio gyvenimo tikrovę) ir t.t.

Pridėti charakteringų pamokslų ištraukas.

6. Aprašyti žymesnes religines šventes, atlaidus, dalyvių skaičių, dvasininkų pastangas organizuojant šias šventes, tikinčiųjų dalyvavimą minėtose šventėse, aktyvumas (kiek jų dalyvavo 1980 metais ir kiek 1981 m.).

III. Įstatymų aiškinimas ir kova su pažeidėjais

1. Kiek perskaityta paskaitų apie Tarybinę konstituciją ir religinių susivienijimų nuostatus.
2. Kokį darbą atlieka religinių kultų įstatymų laikymosi kontrolės narys..............,.....................
3. Miesto ir apylinkės Tarybos vykdomojo komiteto vaidmuo įstatymų apie religinius kultus vykdymo klausimais. Darbo formos ir metodai. Atraminių grupių veikla.
4. Ar buvo apiplėšti maldos namai ir dvasininkai, ar išaiškinti nusikaltėliai.
5. Kiek 1981 m. iš pavienių ir grupių tikinčiųjų ir dvasininkų buvo gauta pareiškimų; laiškų, skundų, tame skaičiuje pagrįstų ir pakartotinų. Kokiais klausimais buvo kreiptasi ir kaip jie buvo išspręsti.
6. Kaip vykdomi partinių ir tarybinių organų nutarimai kultų įstatymų kontrolės klausimais.
7. Svarstyta Tarybų sesijose, posėdžiuose, pasitarimuose, priimtų sprendimų arba priemonių planų trumpas turinys.
b) profilaktinio darbo su dvasininkija, individualūs pokalbiai, įspėjimai ir kt.
7. Pageidavimai, pastabos, pasiūlymai.