Vilkaviškis. 1987 m. kovo 6 d. grupė saugumiečių, nepasisakiusių savo pavardžių, padarė kratą Onos ir Jurgio Brilių gyvenamajame name, Vilkaviškio mieste, Vilniaus Nr. 30. Kratos metu čekistai paėmė pogrindžio leidinio "Tiesos kelias" tris numerius, 10 pakų rašomojo popieriaus, kalkės ir kt. Krata truko 5 valandas. Jos metu buvo sulaikytas Bartininkų parapijos (Vilkaviškio raj.) klebonas kun. A. Liubsys. Jam griežtai pareiškus, kad turi suspėti vakarinėms pamaldoms į savo parapiją, po kurio laiko minėtas kunigas buvo paleistas.


Po kratos į Vilkaviškio saugumą tardymui saugumiečiai išsivežė J. Brilių. Čekistai piktinosi, nuolat prikaišiojo, kad J. Brilius blogai išauklėjo savo vaikus — du sūnūs kunigai; taip pat baugino, kad jo dukra Birutė Briliūtė esą sugauta rašant "Kroniką" ir areštuota. J. Brilius pareiškė, kad jis savo vaikus auklėjo toje dvasioje, kokioje ir pats gyvena. Pasirašyti po protokolu tardomasis atsisakė.

***


Kybartai (Vilkaviškio raj.). 1987 m. kovo 6 d. krata buvo padaryta Kybartų m. gyventojos Onos Sarakauskaitės bute, Čepajevo skg. Nr. 19. Tuo pat metu krata buvo padaryta ir Birutės Briliūtės bei Onos Kavaliauskaitės gyvenamose patalpose, esančiose tame pačiame name.

Kratos tikslas: "Surasti ir paimti šmeižikiško turinio literatūrą ir jos dauginimo priemones." Kratai vadovavo Vilniaus KGB tardymo skyriaus vyr. tardytojas majoras Rainys ir Vilkaviškio rajono prokuroro padėjėja Šiugždinytė. Kratos metu iš O. Kavaliauskaitės gyvenamo kambario paėmė: magnetofono kasetę su kun. J. Zdebskio laidotuvių Rudaminoje pamokslų irašais, 16 egz. kun. Alfonso Svarinsko nuotraukų su užrašu "Už Bažnyčią ir Tėvynę", 5 egz. kun. Sigito Tamkevičiaus laiško, rašto 1984.07.01, knygas — A. Solženicino "Gulago salynas", R.G. "Rekrūtų atsiminimai", Railos "Kitokios Lietuvos ilgesys", Roberto Grigo rašytą laišką.

IŠ B. Briliūtės paėmė: portatyvinę rašomąją mašinėlę ir du vokus su rankraštiniais ir mašinraštiniais tekstais, taip pat keletą pareiškimų, adresuotų valdiškoms įstaigoms.

Krata truko 7 valandas. Po kratos tardytojas Rainys dar apie 2 valandas tardė B. Briliūtę ir O. Sarakauskaitę. Po tardymo protokolais nei O. Sarakauskaitė, nei B. Briliūtė nepasirašė.

***


Kybartai. 1987 m. kovo 18 d. į Vilniaus valstybinį saugumą pas tardytoją Stepučinską buvo iškviesta Ona Sarakauskaitė, gyvenanti Kybartuose, Čepajevo skg. Nr. 19. Tardytojas Stepučinskas apklausinėje- O. Sarakauskaitę kaip liudininkę jai nežinomoje "Vilkaviškio byloje" dėl pogrindžio literatūros platinimo bei dauginimo. Tardymo metu buvo pateikta eilė klausimų: ar pažįsta Daną ir Antaną Kelmelius, Janiną ir Romą Blazukus, gyvenančius Vilkaviškio mieste; ar dalyvavo kun. J. Zdebskio laidotuvėse ir metinėse, kiek žmonių jose dalyvavo, kas sakė pamokslus ir kalbas, ką žino apie O. Kavaliauskaitės kambaryje kratos metu paimtus daiktus. O. Sarakauskaitė po tardymo protokolu nepasirašė. Tą pačią dieną buvo paimti jos pirštų antspaudai ir rašysena.

***


Kybartai. 1987 m. kovo 19 d. Vilniuje saugumietis Rainys tardė Birutę Briliūtę. Rainys pateikė tardomajai visą eilę "LKB Kroniką" ir "Aušrą" liečiančių klausimų: ar nežino, kas finansuoja minėtus pogrindžio leidinius, kokiu tiražu ir kas kiek laiko jie išeina, kaip jie patenka į užsienį ir t.t. B. Briliūtė pasakė, kad į panašius klausimus atsakyti negali, nes nežino. Baigdamas tardymą Rainys pareiškė, kad B. Briliūtė paleidžiama tik laikinai, dar dažnai turės su juo susitikti. Po apklausos protokolu B. Briliūtė nepasirašė.

Kybartai. 1987 m. kovo 19 d. į Vilniaus KGB būstinę pas tardytoją Stepučinską buvo iškviesta ir Ona Kavaliauskaitė. Tardytojas Stepučinskas klausinėjo O. Kavaliauskaitę apie kratos metu iš jos paimtus daiktus. Klausinėjo, iš kur pažįsta Grigą, ar buvo kun., J. Zdebskio laidotuvėse ir mirties metinių minėjime Rudaminoje. Po pietų tardytojas Stepučinskas supažindino O. Kavaliauskaitę su kovo 17 d. KGB posėdžio nutarimu paimti jos pirštų antspaudas ir rašysenos pavyzdžius. Ši procedūra truko maždaug 2 valandas. O. Kavaliauskaitė pasirašyti po protokolu atsisakė.

***


Kaunas. 1987 m. balandžio 10 d. į Kauno KGB būstinę buvo iškviestas Liudvikas Simutis, gyvenantis Kaune, Borisos 25-3. Saugume jam buvo pateikta pasirašyti po oficialiu įspėjimu. L. Simutis kaltinamas, jog parašęs ir išplatinęs šmeižikiško turinio dokumentus: pareiškimą KGB tardytojui Vidzėnui ryšium su kun. A. Svarinsko byla (1983 m.) ir atvirą laišką Lietuvos jauniesiems kunigams ir klierikams (1984 m.).

Pasirašyti po įspėjimu L. Simutis kategoriškai atsisakė, motyvuodamas tuo, kad abiejuose dokumentuose jis rašęs tik tiesą ir tik apie jam pačiam gerai žinomus dalykus, be to šie dokumentai buvo išplatinti be jo pagalbos ir sutikimo, todėl minėtas kaltinimas niekaip nesiderina su TSRS viešumo ir demokratizacijos politika.

Vilnius. 1987 m. balandžio 1 d. Vilniuje, Antakalnio 62-2, buvo padaryta krata. Kratai vadovavo majoras Rainys. Bute čekistai rado į svečius atėjusią Nijolę Sadūnaitę. Saugumiečiai, pagrasinę buto šeimininkei, kaip ji drįsusi savo namuose laikyti tokią valstybinę nusikaltėlę. N. Sadūnaitę areštavo ir išvežė į saugumą. Kelyje majoras Rainys priekaištavo: Savo prisiminimų tomais tu iš mūsų tiesiog tyčiojaisi, dabar ilgam atsisėsi ir daugiau prisiminimų nerašysi. I tai N. Sadūnaitė juokaudama atsakė, kad tikrai jau beveik viską parašiusi ir neturėjusi apie ką rašyti, o dabar KGB duos medžiagos trečiam prisiminimų tomui. Saugume N. Sadūnaitę tardė prokuroras Bakučionis ir saugumietis Liniauskas. N. Sadūnaitei buvo pateikta eilė klausimų, liečiančių "LKB Kroniką", jos prisiminimus "KGB akiratyje" ir "Penkti metai Gerasis Dievas slepia nuo KGB". Atsakinėti į klausimus, liečiančius bylos medžiagą, N. Sadūnaitė kategoriškai atsisakė. Prokuroras Bakučionis dar bandė kaltinti N. Sadūnaitę esą ji niekur nedirbanti ir neturinti pastovios gyvenamosios vietos. Prieš nuvedant į KGB rūsius — izoliatorių, N. Sadūnaitei buvo liepta pasirašyti po arešto dokumentu. Suimtoji pasirašyta atsisakė. Tos pačios dienos vakare, maždaug 21 val., (apnuodyta vaistais, spėjama, jog narkotiku scopolomin) N. Sadūnaitė buvo antrą kartą iškviesta tardymui. Šį kartą kabinete jos laukė generolas H. Vaigauskas, tardymo skyriaus viršininkas Baltinas ir prokuroras Bakučionis. Vėl sekė eilė klausimų apie "LKB Kroniką" Nr. 73, kurios egzempliorių kratos metu N. Sadūnaitė spėjo suplėšyti; į klausimą, kodėl suplėšė, tardomoji paaiškino, kad, "Kroniką" perskaičius, ją reikia duoti kitam, ji areštuojama, o saugumas tikrai "Kronikos" neplatins, todėl ir sunaikino. Čekistai aiškino N. Sadūnaitei apie kažkokią moterį, kuri, neva, suimta, o pas ją rasta Nijolės ranka perrašytas "Kronikos" Nr. 73 egzempliorius; graudeno, jog tos moters likimas jos rankose — jei pasirašys po prokuroro Bakučionio duodamu tekstu, minėta moteris ir ji bus išleistos į laisvę. Tekste buvo parašyta, kad N. Sadūnaitė areštuota, įtariant padarius nusikaltimą pagal BK 199-1 str., kadangi nusikaltimas sulaikytas, ji išleidžiama į laisvę. Apsvaiginta N. Sadūnaitė kelis kartus skaitė tekstą, po to bandė klausti, kodėl ją išleidžia, jei ji nieko saugumui nepažada, galiausiai lyg ne savais pirštais, stambiu raštu pasirašė ir buvo išleista. H. Vaigauskas išreiškė viltį, kad apie jų vėlyvą pokalbį niekas nesužinos.

Kiek vėliau N. Sadūnaitė pareiškimu kreipėsi į prokurorą Novikovą, reikalaudama grąžinti kratos metu paimtus daiktus (maldyną-psalmyną, užrašų knygutę su religinėmis mintimis ir adresais, keletą nuotraukų, laiškų ir t.t.) arba bent duoti kokį nors pakvitavimą, kad jai priklausantys daiktai tikrai yra saugume.

Gegužės 18 d. N. Sadūnaitė buvo iškviesta į saugumą, kur tardytojas Stepučinskas grąžino jai priklausančius daiktus, pasiliko tik kunigų A. Svarinsko bei S. Tamkevičiaus nuotraukas, esą jas paėmęs prokuroras Bakučionis, mat, ant nuotraukų yra užrašas "Už Dievą ir Tėvynę".

***


Vilnius. 1987 m. balandžio 1 d. krata buvo padaryta vilnietės Bronės Vazgelevičiūtės bute, Dzeržinskio 160-292. B. Vazgelevičiūtė balandžio 1 d. buvo užėjusi į svečius Antakalnio 62-2, kur jau buvo daroma krata. Kratai vadovavusio čekisto Rainio potvarkiu, B. Vazgelevičiūtei buvo padaryta asmeninė krata, jos metu rasta "LKBK" Nr. 73. Nieko nelaukiant, B. Vazgelevičiūtė buvo nuvežta į savo butą ir padaryta krata. Jos metu paėmė brošiūrą "Prisiminimai apie kun. J. Zdebskį", eilėraštį "Šeši šimtai metų klūpo", mašinraštinį tekstą "Atsakymas į V. Balkevičiaus straipsnį" ir kt. Po kratos B. Vazgelevičiūtė buvo tardoma.


Balandžio 4 d. KGB būstinėje buvo tardoma B. Vazgelevičiūtės bute buvusi Elena Šuliauskaitė. Apklausą pravedė čekistas Vidzėnas. Saugumietį domino, ar E. Šuliauskaitė pažįsta Nijolę Sadūnaitę, pateikė eilę klausimų liečiančių "LKBK".


Pasirašyti po tardymo protokolu E. Šuliauskaitė atsisakė.